Aportacions CTESC set22.

16 de setembre de 2022

PIMEC
Moisès Bonal i Ferrer
Responsable d’estudis i polítiques sectorials

APORTACIONS D’ACORDJOC AL CTESC SOBRE EL Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons de joc

L’Administració respon que l’al.legació presentada per ACORDJOC al juliol de 2022 sol.licitant l’anul.lació de l’article 2 del Projecte de decret, que modifica l’apartat 7 de l’article 22 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar dient que “aquesta proposta contradiu totalment la voluntat de la norma projectada”.

Des d’ACORDJOC volem reiterar la nostra proposta d’eliminar l’article 2 del Projecte de decret, que modifica l’apartat 7 de l’article 22 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, en base a les següents consideracions:

PRIMERA.- El preàmbul del projecte de Decret elaborat previ a l’aprovació del Decret 78/2012, de 10 de juliol, de tercera modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, justifica l’establiment de forma indefinida del règim de les suspensions tenint en compte la conjuntura econòmica de crisi que es vivía en l’any 2012. D’acord amb la majoria d’organismes internacionals i nacionals, el context econòmic actual és incert i amb una alta probabilitat d’entrar en recessió ens els propers mesos.

Instaurar de forma indefinida les suspensions temporals es va mostrar una eina molt eficaç per fer front als nombrosos tancaments d’establiments d’hostaleria i la disminució de les renidibilitats de les màquines recreatives, tal i com demostren el números que la Generalitat de Catalunya facilita en la memoria d’impacte de l’actual modificació reglamentària que pretén dur a terme. Limitar aquesta mesura, donada la incertesa del context econòmic actual, reduïnt d’un 20% al 10% el nombre total de màquines que poden estar en situació de suspensió contradiu el raonament que precisament va donar la pròpia Generalitat de Catalunya a l’hora d’aprovar aquesta norma fa tan sols 10 anys.

A més, cal tenir en compte que tot just el sector s’està recuperant de la crisi provocada per la

Covid i que, aquesta, precisament va tenir un gran impacte en el sector de la hosteleria.

SEGONA.- En la Memòria d’avaluació, la Direcció General de Tributs i Joc facilita les següents dades sobre el número de màquines recreatives en situació de suspensió en l’actualitat, així com la seva evolució des de l’any 2011:

TEXT Memòria:

Segons la informació que consta a la base de dades de la Direcció General de Tributs i Joc, del nombre total de màquines de tipus B contingentades (34.668, a 31 de desembre de 2021), l’evolució del nombre total de màquines en situació de suspensió temporal des de l’any 2011 fins a 31 de desembre de 2021 ha estat la següent:

 • Any 2011: 1.843 màquines
 • Any 2012: 2.960 màquines
 • Any 2013: 3.769 màquines
 • Any 2014: 4.344 màquines
 • Any 2015: 4.643 màquines
 • Any 2016: 4.403 màquines
 • Any 2017: 4.692 màquines
 • Any 2018: 4.673 màquines
 • Any 2019: 4.651 màquines
 • Any 2020: 5.334 màquines
 • Any 2021: 5.221 màquines

Així mateix, es verifica que hi ha un número elevat de màquines en situació de suspensió temporal que romanen en aquesta situació des de fa cinc o més anys. Prenent com a referència l’any d’inici suspensió temporal (2010), es troben en aquesta situació de manera ininterrompuda el nombre següent en cada any: 

 • Any 2010: 17 màquines
 • Any 2011: 16 màquines
 • Any 2012: 443 màquines
 • Any 2013: 261 màquines
 • Any 2014: 400 màquines
 • Any 2015: 323 màquines
 • Any 2016: 267 màquines
 • Any 2017: 276 màquines
 • Any 2018: 254 màquines
 • Any 2019: 888 màquines
 • Any 2020: 949 màquines
 • Any 2021: 797 màquines
 • Any 2022: 199 màquines

De l’anàlisi d’aquestes dades en podem extreure diverses conclusions:

En primer lloc, des de l’any 2015 a 2016, així com, des de l’any 2017 a l’any 2019 es va experimentar una reducció en el nombre de màquines de tipus B en situació de suspensió, fruit de la voluntat de les empreses de donar d’alta aquelles màquines en situació de suspensió a mesura que el context econòmic millora i aquestes màquines tenen expectativa de ser rendibles.

En segon lloc, s’experimenta un elevat increment en el nombre de màquines de tipus B en situació de suspensió durant l’any 2020, provocat per la crisi derivada de la Covid . Per tant, aquesta mesura es va mostrar eficaç a l’hora d’afrontar una situació de crisi com aquella. Donada la situació d’incertesa econòmica actual, no és prudent eliminar o limitar una mesura que anteriorment s’ha mostrat eficaç.

Finalment, la existència de màquines de tipus B en situació de suspensió no suposa cap cost per a la Administració. La solució que proposa la Generalitat és que els permisos en suspensió que superin el 10% un cop trascorri un any des de l’aprovació del Decret, es donaran de baixa. Això, evidentment suposa un perjudici per a les empreses operadores, que podran comptar amb menys màquines i, alhora, no suposa un benefici per a l’Administració ja que en eliminar-les definitivament impedeix que aquestes algun dia puguin tornar a estar en situació d’alta i, per tant, pagant Tributs.

És per tot l’exposat que creiem que no és convenient reduïr el % de màquines que poden estar en suspensió temporal del 20 al 10%.

TERCERA.- Una Administració moderna és aquella que treballa per la simplificació administrativa i la reducció de càrregues. Tal i com la Direcció General de Tributs i Joc planteja aquesta mesura, es plantegen noves càrregues administratives, amb els costos que això suposa tant per a les empreses com per a la propia Administració (veure quadre Annex 2 de la Memòria d’Avaluació en el que la Generalitat de Catalunya detalla els nous costos que aquesta mesura té per a l’Administració). Així doncs, fins ara, un cop una empresa operadora comunicava que una màquina passava a situació de suspensió, aquest estat es mantenía fins que l’empresa decidia donar-la d’alta. Amb l’actual modificació, l’Administració pretén que es vagi reiterant la situació de suspensió d’una mateixa máquina cada 6 mesos. Això no fa més que produïr, tal i com ja s’ha indicat i la propia Administració ha quantificat, una càrrega extraordinària de feina i costos tant per a les empreses com per a l’Administració.

Per tot això sol.licitem l’anul.lació de l’article 2 del Projecte de decret, que modifica l’apartat 7 de l’article 22 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar

 

Barcelona, a 19 de setembre de 2022

 

Joan Devesa i Florensa
President d’ACORDJOC

RELACIONATS