Assumpte: A exposició pública el Projecte d’ordre pel qual s’aprova el Reglament general de la loteria reservada a la Generalitat de Catalunya

Benvolgut associat/da,

Li informem que al DOGC d’avui s’ha publicat l’EDICTE de 30 de maig de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre pel qual s’aprova el Reglament general de la loteria reservada a la Generalitat de Catalunya

Aquest Projecte d’ordre se sotmet a informació pública, durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Projecte d’ordre, així com la documentació que conforma l’expedient, es poden consultar a la seu electrònica de la Generalitat, a la pàgina https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/normativa-i-informacio-interes-juridic/normativa/normativa-en-tramit/eco/en-tramit/ordre-reglament-general-joc-loteria-reservatjuridic/normativa/normativa-en-tramit/eco/en-tramit/ordre-reglament-general-joc-loteria-reservat, així com presencialment en horari d’oficina a la seu del Departament (Districte Administratiu, Carrer del Foc, 57, 08038
Barcelona).

Restem com sempre a la vostra disposició.

Atentament,

Rosa Riera