Assumpte: Límit exempt de l’obligació d’aportar garanties a les sol·licituds a l’ATC d’ajornament o fraccionament de deutes (II)

Benvolgut associat/da,

 

D’acord amb el que informàvem en la Circular 12/23, des de l’11 de Juny el límit exemp d’aportar garanties en els aplaçaments/fraccionaments de la taxa del joc està establert en 50.000 euros.

S’ha publicat al DOGC de 29 de setembre l’ORDRE ECO/221/2023, de 26 de setembre, per la qual es determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament no serà necessària la prestació de garantia, que s’aplica a les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya.

L’Ordre fa extensiu el límit de dispensa d’aportació de garanties de 50.000 euros a les sol·licituds d’ajornaments o fraccionaments per a tots els ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya.

Des del 30 de setembre no s’exigirà cap tipus de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o d’ajornament de deutes d’una mateixa persona, que estiguin en període de pagament voluntari o executiu.

 

Al mateix DOGC s’ha publicat l’ORDRE ECO/222/2023, de 26 de setembre, per la qual es determinen els requisits per no liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya

L’Ordre estableix que l’Agència Tributària de Catalunya no dictarà liquidacions per import igual o inferior a 6 euros.

Correspon al director o directora competent establir l’import a partir del qual es dictaran liquidacions als òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.

S’anul·laran i es donaran de baixa les liquidacions practicades per l’ATC, pels òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per les seves entitats autònomes, quan es trobin en període executiu i l’import que en resulti pendent d’ingressar sigui igual o inferior a 6 euros.

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera