Assumpte: Límit exempt de l’obligació d’aportar garanties a les sol·licituds a l’ATC d’ajornament o fraccionament de deutes

Benvolgut associat/da,

Li informem que està en vigor des de l’11 de juny la Orden HFP/583/2023, de 7 de junio, por la que se eleva a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponde a las comunidades autónomas.

Aquesta ordre afecta a les sol.licituts d’ajornament i fraccionament de la taxa sobre el joc i a la resta d’impostos cedits a l’ATC (impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions, impost sobre el patrimoni i l’impost sobre la deposició de residus en dipòsits controlats, incineració i coincineració)

No s’exigiran garanties per a les sol·licituds d’ajornament/fraccionament de pagament dels deutes, presentades a partir de l’11 de Juny, quan el seu import en conjunt no excedeixi els 50.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament

Les sol·licituds d’ajornament/fraccionament que es trobin en tramitació a l’entrada en vigor d’aquesta ordre continuaran regint-se pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera