Assumpte: Pla de Control Tributari de l’ATC pel 2023

Benvolgut associat/da,

Li informem que al DOGC 8872 del 10 de març de 2023, s’ha publicat la RESOLUCIÓ ECO/784/2023, de 7 de març, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2023control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2023.

D’acord amb el que disposa aquesta resolució, els criteris d’actuació pel que fa a la Tributació del Joc són:

– La comprovació de les autoliquidacions presentades pels/per les contribuents.

– La realització dels requeriments de presentació d’autoliquidacions a no declarants, i també de les liquidacions complementàries i expedients sancionadors que, si escau, corresponguin.

– La revisió i el control de les autoliquidacions presentades per la celebració del joc del bingo electrònic, d’acord amb la informació de què disposa l’ATC mitjançant la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya.

– El control d’aquells operadors que són deutors a la hisenda de la Generalitat pels tributs sobre el joc i presenten riscos elevats d’impagament.

– En relació amb les empreses del sector del joc, es preveu aplicar les mesures introduïdes pel Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal, que permet que l’ATC pugui utilitzar les fiances que ara ja dipositen els operadors del joc per atendre el pagament de premis i sancions, i també per executar els deutes derivats de la tributació.

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera