Assumpte: Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023

Benvolgut associat/da,

Li informem que el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, que actualment està en tramitació al Parlament de Catalunya pendent de la seva aprovació pel mateix Parlament,

en el seu article 43 contempla un increment de les taxes amb tipus de quantia fixa fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,03 a la quantia de l’any 2022, això és un 3% d’increment.

Segons el mateix article, quedaria exceptuada d’aquest increment la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar.

Article 43. Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa

1. Els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2023, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,03 a la quantia
de l’any 2022. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

2. S’inclouen en l’àmbit de l’actualització les quotes fixes màximes i mínimes que s’estableixen en les taxes.

3. La xifra que resulta de l’aplicació de l’increment a què fa referència l’apartat 1 s’arrodoneix de la manera següent:

a) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre l’1 i el 5 s’arrodoneixen al 5.
b) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre el 6 i el 9 s’arrodoneixen al 0 amb l’augment d’una unitat en la xifra de les desenes de cèntim d’euro.
c) En el cas de les taxes recaptades per mitjà d’efectes timbrats, l’import resultant de l’aplicació de l’increment s’arrodoneix, a l’alça o a la baixa, a la xifra múltiple de
25 cèntims d’euro més propera.

4. S’exceptuen de l’augment fixat per l’apartat 1:

a) La taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar.
b) Les taxes les quotes de les quals siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals, administratives i financeres que acompanya aquesta llei de pressupostos.
c) La taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Així mateix, també està en tramitació al Parlament de catalunya el Projecte de Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, que en el seu Capítol V. Tributació sobre el Joc, contempla el següent:

Capítol V. Tributació sobre el joc

Article 31. Obligació de subministrament de dades per part de Loteries de Catalunya, SAU, respecte dels cartons de bingo adquirits per les persones jugadores en les sales de bingo

1. Loteries de Catalunya, SAU ha de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya la informació relativa als cartrons de bingo no electrònic adquirits per les persones jugadores a les sales de bingo ubicades a Catalunya.

2. S’ha d’establir mitjançant ordre del/de la conseller/a del departament competent en matèria d’hisenda el procediment, l’estructura, el format i el termini en què ha d’ésser tramesa la informació a què es refereix l’apartat anterior

Restem com sempre a la vostra disposició.

Atentament,

Rosa Riera