Assumpte: Taxes de gestió en l’àmbit del joc i les apostes

Benvolgut associat/da,

Li informem que s’ha publicat al DOGC l’ORDRE ECO/99/2023, de 26 d’abril, per la qual es dona publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Economia i Hisendadepartaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Economia i Hisenda.  D’acord amb la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, en aquesta Ordre es dóna publicitat a les taxes per la prestació de serveis en l’àmbit del joc i les apostes, que són les següents:

1. Emissió de documents d’homologació de material de joc o inscripció en el Registre de models: 256,85 euros.

2. Inscripció, autorització i renovació d’empreses:

2.1. Inscripció en els registres i autorització d’empreses de joc: 320,55 euros.

2.2. Modificacions de les condicions d’inscripció i autorització d’empreses de joc: 64,05 euros.

3. Emissió de documents professionals: 38,20 euros.

4. Autorització, renovació o règim de comunicació de locals i establiments:

4.1. De casinos de joc: 6.417,15 euros.

4.2. De sales de bingo: 1.283,20 euros.

4.3. De salons de joc (màquines B): 641,60 euros.

4.4. [suprimit per la Llei 5/2020, del 29 d’abril]

4.5. D’altres locals de joc: 64,05 euros.

4.6. Modificació d’autoritzacions de constitució i funcionament de locals i establiments de jocs: 64,05 euros.

5. Expedició i duplicats de permisos d’explotació: 128,05 euros.

6. Diligències relatives a la tramitació de la instal·lació o l’emplaçament i als permisos per l’explotació de les màquines recreatives i d’atzar, i diligències relatives als llibres: 64,05 euros.

7. Examen d’expedient d’autoritzacions o de comunicacions de rifes, tómboles, combinacions aleatòries i apostes: 64,05 euros.

8. Expedició de duplicats: 50 % de la quota.

9. Expedició de permís d’explotació per substitució amb emplaçament: 255,35 euros.

10. Expedició de permís d’explotació amb emplaçament: 191,70 euros.

11. Obtenció de l’habilitació com a entitat d’inspecció o com a laboratori d’assaigs: 1.283,15 euros.En funció del tipus d’habilitació sol·licitada s’han de pagar, a més, les taxes següents:

11.1. Per assaigs previs d’homologació de màquines recreatives dels tipus B i C: 382,15 euros.

11.2. Per l’autorització d’altres elements i material de joc i apostes o per inspeccions tècniques per a la
renovació de permisos d’explotació de màquines recreatives i d’atzar: 262,35 euros.

11.3. Per la comprovació del funcionament correcte dels aparells i els materials de joc i apostes: 341,70 euros.

11.4. Per la inspecció i el control tècnic de les instal·lacions, d’acord amb el que estableix l’article 20.3 de la
Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc: 382,15 euros.

12. Per l’autorització, modificació i cancel·lació d’interconnexions de màquines recreatives amb premi i d’atzar: 129,20 euros.

Restem com sempre a la vostra disposició.

Atentament,

Rosa Riera