Circular 14/24 Assumpte: Identificació i signatura electrònica en les sol·licituds d’autoritzacions d’instal·lació i d’emplaçament de màquines recreatives en establiments d’hostaleria o similars

Benvolgut associat/da,

 

Li traslladem la informació que la DGTJ ens ha fet arribar en relació a les autoritzacions d’instal·lació i d’emplaçament de màquines recreatives:

 

En l’àmbit competencial de la Direcció General de Tributs i Joc,  els titulars d’establiments d’hostaleria o similars són subjectes obligats a  relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració, en la seva condició d’empresaris individuals o autònoms, de conformitat amb l’article 73.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital.

Per tal de donar compliment a aquesta previsió normativa així com per evitar situacions de mala praxis en la identificació i signatura de les persones titulars d’establiments d’hostaleria o similars, us avancem que properament posarem en funcionament les eines necessàries per tal de realitzar els tràmits d’instal·lació i emplaçament de màquines recreatives mitjançant el sistema d’identificació digital i signatura electrònica.

Així, a partir del mes de juliol de 2024, per sol·licitar, modificar o demanar un duplicat d’una autorització d’instal·lació de màquines recreatives en establiments d’hostaleria o similar, caldrà identificar-se digitalment i signar l’enviament del formulari disponible en el TEI (Tramitador empresarial interdepartamental) que gestiona l’Oficina de Gestió Empresarial del Departament d’Empresa,  mitjançant l’IdCAT Mòbil o els certificats digitals (de persona física o de persona física representant) que s’inclouen en l’Ordre VPD/93/2022, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Catàleg de sistemes d’identificació i signatura electrònica.

El TEI està connectat a la carpeta de l’empresari del Canal Empresa, que contindrà informació sobre l’estat dels expedients d’autorització d’instal·lació de màquines, de tal manera que no serà necessari que les persones interessades es desplacin als serveis territorials de Joc i Espectacles per demanar informació sobre les autoritzacions d’instal·lació que emparen l’emplaçament de màquines recreatives en aquests locals.

Així mateix, a partir el 26 de juny de 2024, les sol·licituds d’autorització d’emplaçament de màquines recreatives s’hauran de presentar, com fins ara, a través del servei web TMAQ,  però mitjançant un nou formulari PDF que requereix la identificació digital i signatura electrònica tant del titular de l’autorització d’instal·lació com de l’empresa operadora de màquines recreatives.

La identificació digital i signatura de l’enviament del formulari per part del titular de l’autorització d’instal·lació es podrà fer a través dels certificats digitals de persona física o de persona física representant que s’inclouen en l’Ordre VPD/93/2022, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Catàleg de sistemes d’identificació i signatura electrònica, sense que transitòriament sigui possible l’ús de l’IdCAT, fins a la integració d’aquest tràmit en el TEI que està prevista per al 2025.

 

Us traslladem així mateix informació que consta en el web corporatiu Gencat sobre la identificació i  signatura digital: https://web.gencat.cat/ca/tramits/suport-tramitacio/durant-la-tramitacio/signatura-identificacio-digital/

 

Restem com sempre a la vostra disposició

 

Atentament,

Rosa Riera