Circular 15/24 Assumpte: Renovació de la inscripció en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar

Benvolgut associat/da,

 

Li traslladem la informació que la DGTJ ens ha fet arribar en relació a la Renovació de la inscripció en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar:

D’acord amb el que disposa l’article 30.2 del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, les inscripcions en el Registre d’empreses tenen  caràcter temporal, amb validesa per a deu anys. Les inscripcions són renovables per períodes d’igual durada, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent en el moment de la renovació. S’estableix, així mateix, que la sol·licitud de renovació ha de ser presentada amb una antelació mínima de sis mesos i que la no-presentació de la sol·licitud de renovació en aquest termini implica l’inici d’expedient de cancel·lació de la inscripció.

Darrerament, des de la Subdirecció General de Gestió i Control de Joc i Apostes s’ha pogut constatar que, amb massa freqüència, les empreses presenten les sol·licituds de renovació d’inscripció sense respectar el període mínim de 6 mesos establert reglamentàriament, i, fins i tot, un cop transcorregut amb escreix el termini de deu anys de validesa de la inscripció.

Per raó de seguretat jurídica, us recordem la necessitat de respectar el termini per formular la sol·licitud de renovació de la inscripció.

 

Restem com sempre a la vostra disposició

 

Atentament,

Rosa Riera