DECRET 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.

22 de febrer de 2022

TEXT CONSOLIDAT

L’atribució per l’article 9.32 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a la Generalitat de la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, va conduir a l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

L’article 5 de la Llei 15/1984, esmentada, quan regula la potestat reglamentària determina els continguts mínims que han de tenir les reglamentacions especials dels jocs i apostes autoritzats a Catalunya.

D’acord amb l’esmentada legislació i en l’exercici de les atribucions que corresponen al Govern de Catalunya, es va aprovar el Decret 28/1997, de 21 de gener, del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, que va derogar l’anterior regulació d’aquesta matèria continguda en el Decret 316/1992, de 28 de desembre, i que, alhora ha estat objecte de diverses modificacions mitjançant els Decrets 34/2000, de 26 de gener i 215/2004, de 24 de febrer.

La necessitat d’adequar la normativa vigent a la realitat d’un sector que experimenta canvis constants a causa de les innovacions tecnològiques, l’aparició de noves pràctiques de joc i la realitat empresarial mateixa, han motivat la conveniència d’aprovar un nou Reglament de màquines recreatives i d’atzar que reculli i incorpori, en un text únic, la regulació d’aquesta matèria. Tot això sense oblidar la facultat de l’Administració d’exercir el corresponent control administratiu sobre l’activitat relacionada amb les màquines recreatives i d’atzar.

El Reglament, pel que fa a la seva estructura i contingut, regula el règim i àmbit d’aplicació, assenyala els requisits que han de complir les persones o les entitats per tal de ser titulars de les autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament d’activitats relacionades amb les màquines recreatives i d’atzar, determina el règim de les autoritzacions d’instal·lació i estableix el règim de fabricació, de gestió i de explotació. Així mateix, es regulen les característiques i els requisits de les màquines recreatives i d’atzar, remetent a la citada Llei 1/1991, de 27 de febrer, pel que fa al règim sancionador.

Les principals modificacions de la nova regulació introduïdes en el Reglament fan referència a aspectes tècnics de les màquines tipus B. En aquest sentit, podem destacar que es preveu la possibilitat de jugar partides amb diferents premis, mantenint el preu màxim de vint cèntims d’euro; es fixa el percentatge mínim de devolució de premis en el setanta per cent; s’obre la possibilitat d’incorporar el suport de vídeo i s’estableix la possibilitat de prova dels models durant un període de temps determinat sense necessitat d’assaigs previs.

Així mateix, el Reglament preveu també una especificació de les màquines B, que denomina “Màquines especials per a sales de joc”, les quals només podran instal·lar-se en salons de joc, sales de bingo i casinos.

Finalment, s’han incorporat algunes modificacions amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius d’inscripció de models en el Registre de models i d’empreses en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar, i se suprimeix la necessitat de presentar determinats documents.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, que preveu la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de juny, modificada per la Directiva 98/48/CE de 20 de juliol, com també en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora aquestes directives a l’ordenament jurídic espanyol.

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d’Interior i en ús de les atribucions que estableix la disposició final tercera de la Llei 15/1984,de 20 de març, del joc, amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

 

Article únic

S’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, el text del qual figura com annex a aquest Decret.

 

Disposició derogatòria

L’entrada en vigor aquest Decret deroga totalment el Decret 28/1997, de 21 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, modificat pels decrets 34/2000, de 26 de gener, i 215/2004, de 2 de març.

 

Annex. Reglament de màquines recreatives i d’atzar.

 

Títol preliminar. Objecte, àmbit d’aplicació i autoritzacions.

 

Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i autoritzacions.

1.1.- Aquest Reglament té per objecte la regulació del joc desenvolupat mitjançant màquines recreatives i d’atzar, o aparells automàtics que a canvi d’un preu cert ofereixen a la persona usuària únicament un temps d’utilització per al sol entreteniment o bé l’obtenció d’un premi, la regulació de les mateixes màquines recreatives i d’atzar, de les activitats relacionats amb aquestes i de les persones o empreses i establiments dedicats a la realització d’aquestes activitats.

 

1.2.- D’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, les activitats, empreses i establiments relacionats amb la fabricació, la comercialització o distribució, instal·lació i explotació de màquines recreatives i d’atzar requeriran l’obtenció prèvia de les autoritzacions previstes en aquest Reglament.

 

Article 2. Exclusions.

Aquest reglament no serà d’aplicació a:

 1. a) Les màquines expenedores de productes, és a dir, aquelles que es limiten a efectuar mecànicament vendes a canvi de l’import dipositat, sempre que el valor de mercat del producte o servei lliurat per la màquina es correspongui amb aquest i que el mecanisme no doni lloc ni es presti a qualsevol tipus de joc o d’aposta.
 2. b) Les màquines tocadiscs o videodiscs.
 3. c) Les màquines o aparells d’ús infantil.
 4. d) Les màquines o aparells de naturalesa estrictament manual o mecànica, de pura competència o esport encara que la seva utilització requereixi el pagament d’un import determinat.

 

 1. e) Les màquines recreatives de tipus A, que només per entreteniment de la persona usuària i a canvi del preu de la partida, ofereixen a la persona jugadora únicament un temps d’utilització, sense que hi hagi cap tipus de premi o compensació, en metàl·lic, en espècie o en forma de punts bescanviables.

 

Títol 1. De les màquines recreatives i d’atzar.

 

Capítol I. Classificació, definicions i prohibicions d’homologació.

 

Article 3. Classificació de les màquines.

A l’efecte d’aquest Reglament, les màquines recreatives i d’atzar es classifiquen en els tipus següents:

Màquines tipus B, o recreatives amb premi.

Màquines tipus C, o d’atzar.

 

Article 4. Definicions.

4.1.- [No vigent].

4.2.- Son màquines tipus B, o recreatives amb premi, aquelles que, a canvi del preu de la partida ofereixen a la persona usuària un temps d’utilització i, eventualment, d’acord amb el programa de joc, un premi en metàl·lic.

4.3.- Son màquines tipus C, o d’atzar, aquelles que, a canvi del preu de la partida, ofereixen a la persona usuària un temps d’utilització i, eventualment, un premi que dependrà sempre de l’atzar.

 

Article 5. Limitacions d’homologació i d’inscripció.

5.1.- [No vigent].

5.2.- Les imatges, els símbols, els missatges i les animacions que apareixen en els jocs de les màquines recreatives i d’atzar i en el moble mateix o en la serigrafia no han de ser discriminatòries, ni vexatòries, de manera directa o indirecta, per raó de sexe ni contenir cap forma de representació de violència masclista.

 

Secció 1. Requisits d’homologació de màquines tipus B o recreatives amb premi.

 

Article 6. Requisits d’homologació.

Per tal de ser homologades i inscrites en el Registre de models, les màquines tipus B o recreatives amb premi hauran de complir les condicions següents:

 1. a) El preu màxim de cada partida serà de 20 cèntims d’euro, sense perjudici del que estableix l’apartat 1.c) de l’article 7.
 2. b) Els mecanismes d’entrada de les màquines tipus B no admetran una acumulació superior a l’equivalent del valor de 50 partides del preu màxim autoritzat per al model, llevat que incorporin el dispositiu opcional que preveu l’apartat 1.d) de l’article 7.
 3. c) Hauran de disposar d’un mecanisme de bloqueig que deixi la màquina en situació de “fora de servei” quan no hagi pogut completar qualsevol pagament.
 4. d) Per al començament de la partida es requerirà que la persona jugadora accioni el polsador o la palanca de posada en marxa. Transcorreguts cinc segons sense fer-ho, la màquina podrà funcionar automàticament.
 5. e) La durada mitjana de la partida serà de 3 segons, com a mínim.
 6. f) Les màquines tipus B hauran de ser programades per a la seva explotació de forma que retornin com a premis una part no inferior al 70 % del valor de les partides efectuades. Aquest percentatge s’haurà de complir en cicles màxims de 40.000 partides determinats en la resolució d’homologació a instància del fabricant o responsable del model.
 7. g) El premi màxim que aquestes màquines podran concedir serà de 500 vegades el preu de la partida o la suma dels preus de les partides simultànies a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 7.
 8. h) Els premis de les màquines recreatives amb premi o tipus B consistiran necessàriament en moneda de curs legal i podran ser recollits en l’acumulador previst en l’apartat 1.d) de l’article 7 d’aquest reglament, si el model l’incorpora, o lliurats automàticament a l’exterior sense necessitat de cap acció per part de la persona jugadora, llevat del que, per les màquines tipus B especials per a sales de joc, preveu l’article 11.6.
 9. i) En el frontal de les màquines han de constar amb claredat les regles del joc, la descripció de les combinacions guanyadores i l’import del premi a cadascuna, llevat del que preveu l’apartat 1.f) de l’article 7. Així mateix, a la part frontal de les màquines, com a mínim a menys de tres centímetres del dispositiu en el qual s’introdueixen les monedes i, si no fos possible, en un lloc directament visible perla persona jugadora a la part frontal dreta, s’hi ha de fixar un rètol en el qual ha de constar d’una manera visible la indicació de prohibició d’utilització als i les menors de 18 anys i que la pràctica abusiva del joc pot crear addicció. Aquest rètol ha de tenir les característiques i el contingut que fixi la persona titular del departament competent en matèria de jocs i apostes i que és en funció del tipus de màquines.
 10. j) Les memòries que determinen el joc de la màquina hauran de ser impossibles d’alterar o modificar. Les màquines hauran d’incorporar una font d’alimentació d’energia autònoma que preservi la memòria en cas de desconnexió o d’interrupció del corrent elèctric i que permeti la represa del programa en el mateix estat.
 11. k) Les màquines hauran d’incorporar els comptadors i dispositius de seguretat a què fa referència la secció tercera d’aquest capítol.
 12. l) Les màquines no podran tenir instal·lat cap tipus de dispositius sonors l’objectiu dels quals sigui actuar com a reclam o atraure l’atenció dels concurrents mentre la màquina no es trobi en ús per part de la persona jugadora.

 

Article 6 bis. Mesures d’informació del temps de joc i informació de prevenció.

[No vigent].

 

Article 7. Dispositius opcionals.

7.1.- Les màquines de tipus B podran estar dotades, abans de la seva sortida de fàbrica i sempre que es faci constar en la inscripció en el Registre de models, de qualsevol dels dispositius següents:

 1. a) Els que permetin la persona jugadora practicar el “doble o res”, o d’altres anàlegs, sempre que no s’alteri el percentatge de devolucions de premis de la màquina, i que no es pugui superar el premi màxim autoritzat.
 2. b) Els que permetin la retenció parcial de la combinació d’una partida no guanyadora per una altra posterior.
 3. c) Els que permetin la realització simultània d’un nombre acumulat de partides que, en conjunt, no superin el valor de 5 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al model.

Als efectes del que estableix l’apartat e) de l’article 6, la realització de partides simultànies es comptabilitzarà com si es tractés d’una partida simple.

 1. d) Moneders aptes per admetre monedes i bitllets de valor superior al preu de la partida, que retornin el diner restant o l’acumulin per a partides posteriors respectant la limitació prevista en l’article 6.b).

Es podran instal·lar també acumuladors o comptadors de monedes no destinades a joc, que recullin els diners introduïts en excés i els premis obtinguts i que permetin a la persona jugadora recuperar l’import acumulat en qualsevol moment, sempre que no sigui en el transcurs d’una partida, o transferir diners al comptador de crèdits destinats a joc.

L’import acumulat haurà de ser lliurat automàticament a la persona jugadora si transcorren 10 segons des que el comptador de crèdits hagi arribat a zero.

L’esmentat comptador no podrà excedir el límit del premi màxim autoritzat per al model. A partir d’aquesta quantitat retornarà els diners que s’introdueixin i pagarà en metàl·lic els premis que excedeixin el valor màxim que pot acumular.

 1. e) Els que possibilitin un augment en el percentatge de devolució a què es refereix l’article 6.f).
 2. f) Les màquines de tipus B en les que s’utilitzi el suport de vídeo o sistemes similars, podran presentar la informació relativa a les regles de joc, descripció de combinacions guanyadores i plans de guanys a través de la utilització de les pantalles mateixes. En aquest cas en el frontal hauran de constar, com a mínim, els jocs que es poden practicar, el premi màxim que es pot obtenir i la descripció de com visualitzar la informació complementària per pantalla.

7.2.- La incorporació de qualsevol dispositiu diferent dels que es detallen en el punt anterior haurà de constar descrita en la memòria tècnica presentada per l’empresa sol·licitant de l’homologació i la inscripció en el Registre de Models, formar part de l’assaig realitzat i constar en l’informe d’assaigs previs emès pel laboratori que els realitzi i no contravenir cap de les limitacions reglamentàriament establertes.

 

Article 8. Màquines especials per a sales de joc.

Es podran homologar models de màquines tipus B, destinades a ser instal·lades en salons de joc, sales de bingo i casinos, que reuneixin els requisits establerts en l’article 6 i que podran incorporar els dispositius opcionals previstos en l’article 7, ambdós d’aquest reglament, amb les especialitats següents:

 1. a) Podran permetre la realització simultània d’un nombre acumulat de partides que, en conjunt, no superin el valor de 10 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al model. Als efectes del que estableix l’apartat e) de l’article 6, la realització de partides simultànies es comptabilitzarà com si es tractés d’una partida simple.
 2. b) Les màquines tipus B especials per a sales de joc hauran de ser programades de forma que retornin com a premis una part no inferior al 80 % del valor de les partides efectuades, podent atorgar premis d’import no superior a 500 vegades el preu o suma de preus de partides acumulades que, en conjunt, no superin el valor de 5 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al model, i a 1.000 vegades el preu o suma de preus de partides acumulades que, en conjunt, no superin el valor de 10 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al model.
 3. c) Aquestes màquines requeriran una homologació i inscripció en el Registre mateix de models, hauran de ser diferenciades de les restants màquines de tipus B adoptant una denominació comercial específica, i haurà de constar de forma expressa en el frontal de la màquina, i també en el permís d’explotació de cada unitat l’expressió “màquina especial per a sales de joc”.
 4. d) La direcció general competent en matèria de joc i apostes podrà autoritzar per a cada local la utilització de sistemes que utilitzin targetes magnètiques, targetes electròniques, tiquets o sistemes anàlegs degudament homologats.
 5. e) Els premis hauran de consistir en moneda de curs legal, llevat que existeixi autorització expressa per a la utilització de sistemes que facin servir targetes magnètiques, targetes electròniques, tiquets o sistemes anàlegs, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior d’aquest article. En aquest cas, els premis podran ser lliurats mitjançant fitxes, targetes, tiquets o sistemes anàlegs que s’han de canviar per diners de curs legal en el mateix establiment.

 

Secció 2. Requisits d’homologació de màquines de tipus C o d’atzar.

 

Article 9. Requisits d’homologació.

Per tal de ser homologades i inscrites en el Registre de models, les màquines tipus C o d’atzar hauran de complir les condicions següents:

 1. a) El valor màxim unitari d’una partida és el determinat pel valor màxim de les monedes de curs legal i és fixat per a cada model. Es podran utilitzar fitxes homologades per a cada local en substitució de les monedes.

Tanmateix, la Direcció General del Joc i d’Espectacles pot autoritzar per a cada local la utilització de sistemes que utilitzin targetes magnètiques, targetes electròniques, tiquets o sistemes anàlegs degudament homologats.

 1. b) Els premis o guanys que cada màquina pot lliurar a la persona jugadora seran l’equivalent al múltiple del valor de l’aposta realitzada que determini la seva homologació, i que respecti el percentatge de distribució que estableix l’apartat d). No obstant això, es podran homologar màquines d’aquest tipus que disposin d’un mecanisme que permeti l’acumulació d’un percentatge de les quantitats jugades per constituir “pots” o premis especials, els quals s’obtindran mitjançant combinacions específiques per a cada model.
 2. c) La durada mínima de la partida serà de 1,5 segons.
 3. d) La màquina haurà de ser dissenyada i explotada de forma que retorni a les persones jugadores en forma de premis, d’acord amb la sèrie estadística de partides que resulti de la totalitat de combinacions possibles, un percentatge no inferior al 80% de les quantitats jugades.

En cas que sigui projectada per acumular un percentatge de les quantitats jugades per constituir “pots” o premis especials, aquesta acumulació serà addicional al percentatge previst en el paràgraf anterior.

Es podran homologar màquines que disposin de mecanismes que permetin augmentar el percentatge de devolució.

 1. e) Els premis han de consistir en moneda de curs legal, llevat que existeixi autorització expressa per a la utilització de sistemes que utilitzin targetes magnètiques, targetes electròniques, tiquets o sistemes anàlegs, d’acord amb el que preveu l’apartat a) d’aquest article. En aquest cas, els premis podran ser lliurats mitjançant fitxes, targetes, tiquets o sistemes anàlegs que s’han de canviar per diners de curs legal en el mateix establiment.
 2. f) Les màquines hauran de disposar de mecanismes d’expulsió automàtica dels premis a l’exterior, llevat de la previsió de l’apartat anterior i de l’article 11.6 d’aquest Reglament
 3. g) En el tauler frontal de les màquines constaran, en forma gràfica i per escrit:

Les regles del joc.

La indicació dels tipus i valors de les monedes, fitxes o targetes que accepta.

La descripció de les combinacions guanyadores.

L’import del premi corresponent a cadascuna d’elles, expressat en euros o en nombre de monedes, i que haurà de quedar il·luminat o assenyalat de forma inequívoca cada cop que la combinació es produeixi.

 1. h) A la part frontal de les màquines, com a mínim a menys de tres centímetres del dispositiu en el qual s’introdueixen les monedes i, si no fos possible, en un lloc directament visible per la persona jugadora a la part frontal dreta, s’hi ha de fixar un rètol en el qual ha de constar d’una manera visible la indicació que la pràctica abusiva del joc pot crear addicció. Aquest rètol ha de tenir les característiques i el contingut que fixi la persona titular del departament competent en matèria de jocs i apostes i que és en funció del tipus de màquines.

 

Article 10. Dipòsits de monedes.

10.1.- Llevat d’autorització expressa en contra, que haurà de constar en la inscripció en el Registre de models, totes les màquines tipus C hauran de disposar de dos contenidors interns de monedes:

 1. a) El dipòsit de reserva de pagaments, que retindrà les monedes destinades al pagament automàtic dels premis.
 2. b) El dipòsit d’excedents, que retindrà les monedes no destinades al pagament automàtic de premis i que haurà d’estar situat en un compartiment separat de qualsevol altre de la màquina, llevat del canal d’alimentació.

10.2.- També es podran homologar i inscriure aquelles que disposin de mecanismes que permetin l’acumulació de premis obtinguts com a crèdits a favor del jugador, si bé en aquest cas la persona jugadora ha de poder optar en qualsevol moment per la devolució dels crèdits acumulats.

 

Secció 3. Regles especials per les màquines de tipus B i C.

 

Article 11. Interconnexió de màquines.

11.1.- En els salons de joc, sales de bingo i casinos, les màquines tipus B es podran interconnectar amb d’altres del mateix tipus instal·lades en el mateix establiment, amb la finalitat de poder atorgar premis especials que es constituiran amb una quantitat fixa detreta del valor de cada partida. El valor màxim d’aquest premi especial no podrà excedir l’import de 2.000 euros.

11.2.- Les màquines tipus B “especials per a sales de joc” a les quals fa referència l’article 8 d’aquest reglament, es podran interconnectar amb d’altres del mateix tipus instal·lades en el mateix establiment, amb la finalitat de poder atorgar premis especials que es constituiran amb una quantitat fixa detreta del valor de cada partida. El valor màxim d’aquest premi especial no podrà excedir l’import de 6.000 euros.

11.3.- Les màquines tipus C es podran interconnectar amb la finalitat de poder atorgar premis especials anomenats “superpots”, o premis en espècie que la persona jugadora tindrà l’opció de canviar per diners de curs legal per un valor prèviament anunciat, suma dels premis de pot de cadascuna de les màquines interconnectades o en funció del nombre d’apostes.

11.4.- En el cas de les màquines tipus C, l’import del premi i, també la indicació de la seva naturalesa, s’assenyalarà clarament en un rètol a l’efecte, sense que es pugui realitzar qualsevol tipus de publicitat a l’exterior de l’establiment, llevat que sigui expressament autoritzada per la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

11.5.- En cada màquina interconnectada haurà de constar de forma expressa i clara aquesta circumstància.

11.6.- Es podran homologar i inscriure en el Registre de models les màquines tipus B especials per a sales de joc i C, els premis màxims de les quals i també els premis acumulats o pots, hagin de ser pagats en mà a les persones jugadores en el mateix local, si el volum de monedes constitutives del premi ultrapassa la capacitat del dipòsit de reserva de pagaments. En aquest cas, les màquines hauran de disposar d’un avisador lluminós i/o sonor que es posi en funcionament de manera automàtica quan la persona jugadora obtingui un dels premis esmentats, i d’un mecanisme de bloqueig que impedeixi a qualsevol persona jugadora continuar utilitzant la màquina fins que el premi hagi estat pagat i la màquina desbloquejada.

11.7.- La Direcció General del Joc i d’Espectacles autoritzarà el nombre de màquines i les seves localitzacions per a cada grup interconnectat. En la sol·licitud caldrà especificar el nombre de màquines que s’interconnectaran, el model i número de permís d’explotació de cadascuna, la localització, la forma de realitzar l’enllaç i el premi a oferir.

 

Article 12. Avisadors i comptadors.

12.1.- Les màquines tipus B i C hauran d’incorporar comptadors que compleixin els requisits següents:

 1. a) Hauran de possibilitar la seva lectura independent per l’Administració.
 2. b) Hauran de portar les dades d’identificació de la màquina en què es trobin instal·lats.
 3. c) Estaran tancats i protegits contra tota manipulació.
 4. d) Hauran de comptar i acumular les dades referents al nombre de partides realitzades i el nombre de monedes retornades en forma de premis.

12.2.- El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant certificació de les entitats autoritzades per la Direcció General del Joc i d’Espectacles per a la realització d’inspeccions tècniques.

12.3.- La instal·lació dels comptadors a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article no serà preceptiva per les màquines de tipus C si l’establiment on es trobin instal·lades disposa d’un sistema informàtic connectat a les màquines, que compleixi els mateixos requisits que els comptadors, autoritzat per la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

12.4.- Les màquines dels tipus B especials per a sales de joc i C podran incorporar un mecanisme avisador lluminós, el qual entrarà en funcionament automàticament quan siguin obertes per efectuar-hi reparacions momentànies, per omplir els dipòsits o per qualsevol altra circumstància.

Podran disposar a més d’un mecanisme avisador lluminós que permeti la persona jugadora cridar l’atenció del personal al servei de la sala i d’un indicador lluminós conforme el pagament ha estat acceptat per la màquina.

 

Article 13. Dispositius de seguretat.

13.1.- Les màquines tipus B i C incorporaran el dispositius de seguretat següents:

 1. a) Els que desconnectin la màquina automàticament si els comptadors deixen de registrar i acumular el pas de monedes o si deixen de funcionar correctament.
 2. b) Els que impedeixin la manipulació dels comptadors, preservin la memòria de les màquines malgrat interrupcions de corrent elèctric i els que permetin la represa de qualsevol partida en l’estat en què es trobava en el moment de la interrupció.

 

13.2.- Les màquines de corrons mecànics hauran d’incorporar a més:

 1. a) Un dispositiu que completi el gir total dels corrons.
 2. b) Un dispositiu que desconnecti automàticament la màquina si els corrons no giren lliurement o si el seu angle de gir és inferior a 90 graus.
 3. c) Un dispositiu que en forma aleatòria modifiqui les velocitats de gir d’almenys dos corrons i, de manera forçosa, del primer d’ells, per tal d’evitar repeticions estadístiques.

 

Capítol II. Del Registre de models: inscripcions.

 

Article 14. Registre de models.

14.1.- No es pot obtenir cap de les autoritzacions necessàries per fabricar, comercialitzar o distribuir, instal·lar o explotar màquines recreatives o d’atzar en l’àmbit territorial de Catalunya, sense l’homologació de les màquines tipus B i C i inscripció prèvia del corresponent model en aquest Registre, d’acord amb les disposicions contingudes en aquest capítol .

14.2.- Les inscripcions en el Registre de models de la Direcció General del Joc i d’Espectacles atorgaran a les persones titulars el dret a importar, en les condicions establertes per la normativa estatal vigent, a fabricar i a vendre les màquines que s’ajustin a les esmentades inscripcions i compleixin la resta de requisits reglamentaris, sempre que els esmentats titulars estiguin inscrits en el Registre d’empreses d’acord amb el que disposen els articles 29 i següents d’aquest Reglament.

14.3.- Només es podrà cedir l’habilitació per fabricar o importar un model inscrit si la persona cedent i la persona cessionària consten inscrites en el Registre d’empreses.

A aquest efecte, caldrà comunicar la cessió, mitjançant la documentació que acrediti la seva existència, a la Direcció General del Joc i d’Espectacles, la qual es relacionarà, respecte del concret model, únicament amb la persona titular de la inscripció.

14.4.- No seran inscrits en el Registre de models els de nom idèntic a un altre ja inscrit. Els noms de models antics podran ser reutilitzats sempre que la inscripció hagi estat cancel·lada.

14.5.- Per a la inscripció d’un model en el Registre es necessària l’homologació per a les màquines de tipus B i C amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits exigits per aquest Reglament, d’acord amb el procediment establert en els articles següents.

14.6.- La modificació de models de màquines ja inscrits requereix la tramitació prèvia de l’expedient d’homologació per a les màquines tipus B i C.

14.7.- La Direcció General del Joc i d’Espectacles podrà autoritzar, sense la realització dels assaigs previs a què fa referència l’article 17 d’aquest Reglament, l’homologació i la inscripció provisionals de models de màquines per un període màxim de quatre mesos. Aquestes inscripcions provisionals permetran l’obtenció de fins a 20 permisos d’explotació provisionals de màquines de cadascun de fins a sis models d’una mateixa persona responsable i empararan l’explotació de les unitats autoritzades per part d’empreses habilitades que disposin de fiança suficient i en locals degudament autoritzats.

El transcurs del termini esmentat implicarà la caducitat automàtica de la resolució d’homologació, de la inscripció en el registre i dels permisos d’explotació provisionals, i les màquines hauran de ser retirades de l’explotació retornant la documentació a la Direcció General del Joc i d’Espectacles, llevat que hagi estat sol·licitada i autoritzada l’homologació i inscripció en el registre de models amb caràcter definitiu.

Els permisos d’explotació provisionals hauran de ser concedits i substituïts d’acord amb el procediment que preveu l’article 22 d’aquest Reglament i hna de tenir en compte les limitacions derivades d’aquest i de l’article 9.3 del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació.

 

Article 15. Sol·licitud d’homologació i inscripció.

15.1.- La sol·licitud d’homologació i inscripció de màquines de tipus B i tipus C en el Registre de models ha de ser formulada davant la Direcció General del Joc i d’Espectacles, mitjançant escrit que reuneixi els requisits previstos en la vigent normativa sobre procediment administratiu i ha de contenir:

 1. a) La fotografia nítida en color de l’exterior de la màquina.
 2. b) El nom comercial del model.
 3. c) La identificació de la persona fabricant, o de la comercialitzadora o de la distribuïdora i el seu número d’inscripció en el Registre d’empreses.
 4. d) En el cas de màquines que, d’acord amb la normativa vigent, estiguin sotmeses al règim d’importació, la identificació de l’importador, el seu número d’inscripció en el Registre d’empreses i el número i la data de la llicència de la persona importadora, amb especificació de la persona fabricant estrangera.
 5. e) Les dimensions de la màquina.
 6. f) Una memòria que contingui la descripció del joc o dels jocs i de la forma d’ús de la màquina.
 7. g) Els plànols de la màquina i els esquemes del seu sistema elèctric subscrit per personal tècnic competent.
 8. h) Certificat subscrit per personal tècnic competent que acrediti el compliment del Reglament electrotècnic per a baixa tensió o normes equivalents, com també certificat de conformitat del control metrològic dels comptadors de les màquines, d’acord amb la normativa vigent.

15.2.- [No vigent].

 

Article 16. Especificació del contingut de la memòria per a l’homologació i inscripció de màquines B i C.

16.1.- En els supòsits d’homologació i inscripció de màquines tipus B i C, la memòria descriptiva a què fa referència l’article anterior haurà de contenir les dades següents:

 1. a) Preu de la partida.
 2. b) Pla de guanys amb indicació dels diferents premis que pot atorgar la màquina, especificant-hi el premi màxim per partida i, en el cas de màquines tipus C, els premis de “pot” que pot atorgar.
 3. c) Percentatge de devolució en premis, especificant-hi el cicle o nombre de partides sobre el qual es calcula.
 4. d) Existència o no de mecanismes que permetin augmentar el percentatge de devolució, amb indicació de l’esmentat percentatge.
 5. e) Especificació d’altres mecanismes o dispositius incorporats a la màquina.

16.2.- Per a l’homologació i inscripció d’aquests tipus de màquines, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud:

 1. a) Un exemplar de la memòria en la qual s’emmagatzema el joc. Aquestes memòries únicament podran ser substituïdes o modificades amb la tramitació prèvia del corresponent expedient de modificació de l’homologació.
 2. b) Una descripció del tipus de comptadors que incorpora el model d’acord amb el que disposa l’article 12 d’aquest Reglament.
 3. c) Certificació acreditativa de la realització dels assaigs previs a què fa referència l’article següent.

16.3.- L’administració podrà requerir a la persona sol·licitant el lliurament en dipòsit d’un prototipus del model i mantindrà la reserva sobre les dades contingudes en els documents i sobre els objectes aportats.

 

Article 17. Assaigs previs.

17.1.- Tots els models de màquines tipus B i C se sotmetran, amb anterioritat a la seva homologació, a un assaig dut a terme per una entitat autoritzada per la Direcció General del Joc i d’Espectacles, sens perjudici del que preveuen les disposicions addicionals segona i tercera d’aquest Reglament.

Aquesta entitat informarà si el funcionament del model, especialment el programa i la distribució de premis, s’adeqüen a les especificacions contingudes en la documentació presentada, d’acord amb les prescripcions del Reglament.

17.2.- A la vista de l’esmentat informe, la Direcció General del Joc i d’Espectacles resoldrà sobre l’homologació del model.

17.3 [No vigent]

 

Article 18. Tramitació i resolució.

18.1.- La sol·licitud d’homologació de màquines tipus B i C i la inscripció en el Registre de models s’ha de tramitar per la Direcció General del Joc i d’Espectacles, que podrà reclamar a la persona sol·licitant tota aquella documentació i informació addicional que sigui necessària. La tramitació clourà amb la resolució d’homologació del model, amb la realització prèvia de l’assaig que preveu l’article 17, si aquest reuneix els requisits reglamentàriament establerts.

18.2.- Un cop notificada a la persona sol·licitant la resolució d’homologació es procedirà a la inscripció del model en el Registre, i se li assignarà un número.

18.3.- Un mateix model ja homologat es pot inscriure a nom de més d’una persona responsable, afegint un ordinal al número d’inscripció. En aquest cas, la persona responsable farà constar aquest número i ordinal en el certificat de la persona fabricant, de la persona importadora o de la persona responsable regulat a l’article 22.3.

 

Article 18 bis. Inscripció de màquines tipus A.

[No vigent].

 

Article 19. Cancel·lació d’inscripcions.

19.1.- La inscripció d’un model en el Registre podrà ser cancel·lada a sol·licitud de la persona titular. En aquest cas haurà d’acreditar fefaentment que no es troba en explotació cap màquina del model corresponent.

19.2.- La Direcció General del Joc i d’Espectacles cancel·larà la inscripció, amb audiència prèvia de la persona titular, en els supòsits següents:

 1. a) Quan es comprovi l’existència de falsedats, irregularitats o inexactituds essencials en la sol·licitud i documentació d’inscripció.
 2. b) Quan ho aconsellin greus raons d’interès públic, en defensa de la formació de la infància i la joventut, d’acord amb el que estableix la legislació en matèria d’atenció i protecció de la infància i adolescència.

La resolució de cancel·lació fixarà un termini no superior a tres mesos perquè es porti a terme la retirada de l’explotació de les màquines afectades.

19.3.- La cancel·lació de la inscripció inhabilitarà la fabricació, importació, distribució o comercialització, instal·lació i explotació de les màquines del model de què es tracti i produirà la revocació automàtica dels permisos d’explotació.

19.4.- Quan la resolució de cancel·lació de la inscripció sigui adoptada com a conseqüència del que disposa l’apartat 2.b) d’aquest article, caldrà atenir-se al que disposa la legislació sobre expropiació forçosa.

Capítol III. Identificació de les màquines.

 

Article 20. Identificació.

Totes les màquines recreatives i d’atzar han de portar, com a identificació, les marques de fàbrica i el permís d’explotació.

 

Article 21. Marques de fàbrica.

21.1.- Amb caràcter previ a la seva legalització i documentació, s’hauran de gravar a cada màquina, de manera inesborrable i abreujada, en una placa adossada al moble o carcassa que forma el cos principal, en el frontal, en la memòria que emmagatzema el programa de joc i en els comptadors, les dades següents:

 1. a) El número d’inscripció de la persona fabricant o de la persona importadora en el Registre d’empreses.
 2. b) El número d’inscripció del model de màquina en el Registre de models.
 3. c) La sèrie i el número de fabricació de la màquina, que la persona fabricant, la persona responsable o la persona importadora assignarà correlativament a les successives unitats que fabriqui o importi.

El programa de joc podrà comptar amb altres defenses previsores que en garanteixin la integritat.

21.2.- Aquestes obligacions hauran de ser complides per l’empresa que tingui el model inscrit al seu nom.

 

Article 22. Permís d’explotació de màquines de tipus B i tipus C.

22.1.- El permís d’explotació és el document que identifica i legalitza individualment una màquina concreta recreativa amb premi o de tipus B i d’atzar o de tipus C i acredita la seva correspondència amb un model homologat i inscrit. Ha d’acompanyar a la màquina en tots els seus trasllats i instal·lacions i recull les dades que s’especifiquen en els apartats següents, així com les referents als canvis de titularitat, les renovacions mitjançant la realització d’inspeccions tècniques i finalment la baixa de la màquina.

22.2.- El permís d’explotació ha de ser sol·licitat als serveis territorials del Joc i d’Espectacles, mitjançant document normalitzat, en què es consignaran les dades referents a l’empresa sol·licitant i a la màquina.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada del certificat de la persona fabricant, de la persona importadora o de la persona responsable del model regulat en l’apartat següent i d’un document que acrediti la titularitat de la màquina.

22.3.- El certificat de la persona fabricant, de la persona importadora o de la persona responsable del model ha de recollir:

 1. a) Nom o raó social de l’empresa fabricant o importadora, número d’identificació fiscal i número d’inscripció en el Registre d’empreses.
 2. b) Tipus i nom del model de la màquina, número d’inscripció en el Registre de models i sèrie i número de fabricació.
 3. c) Característiques tècniques de la màquina, amb descripció del pla de guanys.
 4. d) Data de fabricació de la màquina.
 5. e) Model, sèrie i número dels comptadors que incorpora.

22.4.- Comprovada la documentació presentada, el servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent lliura el permís d’explotació en què constaran, amés de les recollides en les lletres a), b), d) i e) de l’apartat anterior, les dades següents:

 1. a) Número d’explotació de la màquina.
 2. b) Termini de validesa del permís.
 3. c) Dades de l’empresa explotadora sol·licitant.

22.5.- El permís d’explotació té una validesa de quatre anys, a comptar de la data de la seva emissió i és renovable per períodes de dos anys. A aquest efecte, amb una antelació de dos mesos a la seva caducitat, l’empresa titular de la màquina ha de sol·licitar la realització d’una inspecció tècnica a una entitat autoritzada per a aquesta funció, per tal que verifiqui que la màquina funciona de conformitat amb els requisits exigits en l’homologació i en la normativa vigent.

22.6.- Exhaurit el termini de validesa del permís sense que s’hagi procedit a la seva renovació, l’empresa titular de la màquina ha de retirar-la de la instal·lació i explotació i en un termini màxim de deu dies sol·licita del servei territorial de Joc i d’Espectacles corresponent la baixa de la màquina i aporta el permís d’explotació, i un document que acrediti que la màquina ha estat desballestada o destruïda o que ha estat dipositada per al seu posterior desballestament o destrucció, en els termes del que disposa l’article 35.5.

La baixa de la màquina és diligenciada en el permís d’explotació i retornada a l’empresa sol·licitant.

22.7.- L’empresa titular de la màquina, sempre que el permís d’explotació estigui vigent, podrà sol·licitar la suspensió temporal del permís d’explotació. El nombre de permisos d’explotació respecte dels quals es podrà concedir la suspensió per a cada empresa titular de màquines no podrà ser superior al 20 per cent del total de màquines que tingui autoritzades. En el cas d’empreses que disposin d’un nombre de permisos d’explotació inferior a cinc, es podrà autoritzar la suspensió temporal d’un permís.

22.8.- La sol·licitud s’haurà de presentar, mitjançant document normalitzat subscrit per l’empresa titular, davant els serveis territorials competents en matèria de jocs i apostes, en qualsevol registre de l’administració destinatària o en els altres llocs establerts per la legislació bàsica, d’acord amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici de suspensió temporal. En la sol·licitud s’hauran de consignar: el nom de l’empresa titular de la màquina, el nom del model de la màquina, el número de sèrie, el número de permís d’explotació i el magatzem on es diposita la màquina.

22.9.- L’empresa titular de la màquina amb permís d’explotació en situació de suspensió temporal per reprendre l’explotació de la màquina haurà de presentar davant els serveis territorials, la sol·licitud mitjançant document normalitzat en el qual haurà de constar el nom de l’empresa titular de la màquina, el nom del model de la màquina, el número de sèrie i el número de permís d’explotació. La finalització del període de suspensió temporal autoritzat sense que hagi estat presentada la sol·licitud comportarà l’alta automàtica del permís d’explotació en la data que finalitzi la suspensió temporal.

22.10.- La suspensió temporal dels permisos d’explotació no afectarà la seva validesa de 4 anys a què fa referència l’article 22.5, ni les fiances que hagin constituït les empreses, d’acord amb l’article 36.

 

Títol 2. Del règim d’instal·lació.

 

Capítol I. Límits d’instal·lació.

 

Article 23. Instal·lació de màquines tipus A.

[No vigent].

 

Article 24. Instal·lació de màquines tipus B.

24.1.- Es podrà autoritzar la instal·lació de màquines tipus B, o recreatives amb premi:

 1. a) En els salons de joc.
 2. b) En els locals i dependències habilitades a l’efecte en sales de bingo autoritzades.
 3. c) En els locals autoritzats per a la instal·lació de màquines tipus C.
 4. d) En els establiments d’hostaleria, de restauració i altres de característiques similars.
 5. e) D’acord amb les característiques, denominacions i definicions contingudes en el Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments, inclòs en la normativa vigent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, en els establiments dedicats a les activitats de:

Bar musical

Restaurant musical

Discoteca

Sala de ball

Sala de festes amb espectacle

Cafè teatre i cafè concert

Establiments de règim especial

Establiments públics amb reservats annexos

24.2.- No es podran instal·lar màquines tipus B si el local no es troba aïllat del públic general o de pas i les màquines en el seu interior:

En els establiments de bar, restaurant i restaurant bar de mercats, estacions de ferrocarril i de transport públic, aeroports, centres comercials i similars.

En els bars, restaurants i restaurant bars que siguin locals o dependències complementaris d’altres locals, edificis o recintes i establiments destinats a espectacles públics i activitats esportives.

Tampoc es podran instal·lar màquines en terrasses o zones d’ocupació de vies públiques.

24.3.- En el cas dels establiments en què, d’acord amb el que preveu l’article 92 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, es realitzin simultàniament més d’una activitat, es podrà concedir l’autorització d’instal·lació de màquines recreatives i d’atzar sempre que l’activitat principal sigui una de les que preveuen els apartats 1.d) i e) d’aquest article.

 

Article 25. Instal·lació de màquines tipus C.

Les màquines tipus C, o d’atzar, únicament es podran instal·lar en els casinos de joc i en les zones destinades a aquest fi en aquests establiments. Quan aquestes màquines estiguin instal·lades en sales separades de les sales de joc, disposaran d’un servei que identificarà a totes les persones que vulguin accedir-hi a l’efecte de comprovar que són majors d’edat i que no consten inscrites en el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos y sales de bingo.

Aquestes dependències separades de la sala de joc resten exemptes de l’obligació de disposar del Registre de visitants al que fa referència l’article 23.1 del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol.

 

Article 26. Nombre màxim de màquines per local.

26.1.- El nombre màxim de màquines que es pot instal·lar i explotar en cada tipus d’establiment serà el següent:

 1. a) Dues màquines de tipus B en què pugui intervenir una sola persona jugadora, indistintament, o bé una de tipus B en què puguin intervenir com a màxim dues persones jugadores, en els establiments dedicats a les activitats a què es refereixen els apartats d) i e) de l’article 24.1.
 2. b) En els establiments a què fa referència l’anterior apartat d’aquest article, que tinguin una superfície útil superior als 50 metres quadrats, es podran instal·lar fins a tres màquines de tipus B en què pugui intervenir una sola persona jugadora, indistintament, o bé una de tipus B en què pugui intervenir un sol jugador i una altra de tipus B en què puguin intervenir com a màxim dues persones jugadores.
 3. c) Dues màquines de tipus B en què pugui intervenir una sola persona jugadora, indistintament, o bé una màquina de tipus B en què puguin intervenir com a màxim dues persones jugadores en els establiments dedicats a l’activitat de bar musical, restaurant musical, discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, cafè teatre i cafè concert, establiments de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

26.2.- En el cas de salons de joc, sales de bingo i casinos, el nombre màxim de màquines per instal·lar i explotar és el que determina l’autorització corresponent, en funció de la capacitat del local, el seu aforament i la seva superfície útil, respectant en tot cas les limitacions i prohibicions reglamentàries. S’entén per superfície útil la que és accessible, ocupable i utilitzable permanentment pel públic, tret de les dependències internes de l’establiment, els taulells i els mostradors.

 

En els salons de joc, les sales de bingo i els casinos, les màquines han d’estar destinades a l’ús exclusiu de les persones jugadores de la sala de manera que no puguin ser utilitzades sense haver passat prèviament pel servei d’admissió i control.

26.3.- Les màquines que s’instal·lin no es podran col·locar en llocs o passadissos on dificultin o impedeixin la correcta evacuació, circulació o distribució del públic.

26.4.- Les màquines s’han de col·locar sobre un suport propi, sense que en cap cas es pugui considerar base de suport el taulell del bar, les taules o altres objectes destinats a usos aliens a aquesta finalitat.

26.5.- Per raons de seguretat i d’evacuació del local, el nombre de màquines a instal·lar en un determinat establiment es podrà limitar en funció del nombre de màquines o aparells esportius o recreatius no inclosos en aquest Reglament, que s’instal·lin, i també en funció de la superfície útil del local.

26.6.- Les màquines tipus B i C en què puguin intervenir de dues a cinc persones jugadores han de ser considerades, a l’efecte del que disposa aquest article, com dues. En el cas de les màquines B i C, en què puguin intervenir més de cinc i fins a vuit persones jugadores, han de ser considerades com tres màquines; més de vuit persones jugadores i fins a onze, quatre màquines; i així successivament, per cada tres persones més que puguin jugar, s’ha d’incrementar una màquina més en el còmput.

 

Capítol II. Locals d’instal·lació: autoritzacions.

 

Article 27. Sol·licitud i autorització d’instal·lació de màquines en els establiments a què fan referència els apartats d) i e) de l’article 24.1 d’aquest Reglament.

27.1.- Per a la instal·lació de màquines recreatives en els establiments a què fan referència els apartats d) i e) de l’article 24.1 d’aquest Reglament i en els locals a què fa referència l’article 23.c), caldrà sol·licitar prèviament autorització al servei territorial competent en matèria de jocs i apostes corresponent al lloc de l’establiment i caldrà adjuntar a la sol·licitud:

 1. a) Fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona titular, si es tracta de persona física, o del número d’identificació fiscal si és persona jurídica.
 2. b) Plànols del local subscrits per una persona facultativa competent, on s’expressa el lloc, situació i superfície útil del local i la ubicació de les màquines.

En el cas dels establiments de l’article 23.c) en els plànols ha de constar l’efectiva existència d’un local o dependència expressament habilitat per a la instal·lació de les màquines i s’expressa la situació i superfície útil del local i la ubicació i el nombre de màquines que es pretenguin instal·lar.

 1. c) Document que acrediti la disponibilitat del local.
 2. d) En cas que la persona titular sigui persona jurídica, escriptura de constitució, degudament inscrita i identificació dels seus components.
 3. e) Document acreditatiu d’haver sol·licitat la llicència municipal o de presentació de la corresponent comunicació prèvia segons el que disposi la normativa sobre espectacles públics i activitats recreatives.

27.2.- La instal·lació de màquines de tipus B, en els establiments a què fan referència els apartats d) i e) de l’article 24.1 d’aquest Reglament, l’ha de fer una empresa operadora i s’ha d’autoritzar en qualsevol cas, com una activitat complementària de l’activitat principal d’aquests locals.

27.3 [No vigent].

 

Article 28. Règim de les autoritzacions d’instal·lació.

28.1.- Les autoritzacions per a la instal·lació de màquines recreatives en bars, restaurants bar, i altres establiments regulades en l’article 27, seran vàlides mentre ho sigui la llicència municipal d’obertura, llevat que concorri algun dels supòsits que preveuen els punts següents.

28.2.- Les autoritzacions d’instal·lació podran ser revocades per pèrdua d’algun dels requisits exigits per al seu atorgament.

28.3.- Els canvis de titularitat d’aquests establiments requeriran l’obtenció d’una nova autorització d’instal·lació.

28.4.- La manca d’activitat en el local durant més d’un any comportarà l’inici d’un expedient de cancel·lació de l’autorització d’instal·lació.

 

Títol 3. Del règim d’explotació.

 

Capítol I. Empreses relacionades amb màquines recreatives i d’atzar.

 

Secció 1. Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar.

 

Article 29. Empreses de màquines recreatives i d’atzar.

29.1.- Són empreses de màquines recreatives i d’atzar les persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar i autoritzades a aquest efecte per a la realització de les activitats de fabricació, importació, exportació, comercialització o distribució, instal·lació o explotació de màquines recreatives i d’atzar.

29.2.- Les persones jurídiques que vulguin ser inscrites, que hauran d’adoptar qualsevol de les modalitats de societat mercantil admeses, comptaran amb el capital social mínim exigit en cada cas per la normativa mercantil vigent, representat per accions o participacions.

29.3.- La participació de capital estranger en les empreses a què es refereix aquest Reglament s’haurà d’ajustar a la vigent normativa sobre inversions estrangeres.

29.4.- Les empreses o entitats titulars d’autoritzacions de casino i de sala o empresa de serveis de bingo que ho sol·licitin seran directament inscrites en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar sense haver de complir els requisits i el procediment establerts en aquesta secció.

 

Article 30. Caràcters del Registre.

30.1.- El Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar que pretenguin desenvolupar la seva activitat en el territori de Catalunya es portarà en el Departament d’Interior, d’acord amb la normativa reguladora de les competències de la Generalitat en matèria de joc i d’espectacles, i amb els continguts previstos per la base de dades de màquines recreatives i d’atzar. Aquest Registre s’estructurarà en les seccions previstes en aquest article.

30.2.- Les inscripcions en el Registre d’empreses tindran caràcter temporal amb validesa per a deu anys, llevat del cas de les empreses titulars o de serveis de sales de bingo i els casinos, les inscripcions de les quals es mantindran mentre siguin vigents les seves respectives autoritzacions d’instal·lació, gestió o funcionament.

Seran renovables per períodes d’igual durada, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent en el moment de la renovació.

La sol·licitud de renovació haurà de ser presentada amb una antelació mínima de sis mesos i la no-presentació implicarà l’inici d’expedient de cancel·lació de la inscripció.

30.3.- En el tràmit d’inscripció, la Direcció General del Joc i d’Espectacles o el servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent podran sol·licitar informes dels òrgans competents en matèria de seguretat ciutadana, hisenda i indústria.

30.4.- El Registre s’estructura en tres seccions:

 1. a) En la Secció A s’inscriuen les empreses fabricants, importadores, exportadores, comercialitzadores o distribuïdores i empreses de serveis tècnics.
 2. b) En la Secció B constaran les empreses operadores i les empreses de salons recreatius i de joc.
 3. c) En la Secció C seran inscrites les empreses titulars i de serveis de sales de bingo i els casinos.

30.5.- Qualsevol modificació que afecti el domicili o els locals en què l’empresa desenvolupi la seva activitat, la distribució de les accions o participacions, les variacions de capital social, l’òrgan d’administració i la seva composició i l’atorgament o la revocació de poders haurà de ser comunicat a la Direcció General del Joc i d’Espectacles o al Servei Territorial de Joc i d’Espectacles corresponent dins el termini de 10 dies.

 

Article 31. Sol·licitud d’inscripció.

31.1.- Les persones físiques o jurídiques que pretenguin la seva inscripció en el Registre d’empreses, la sol·licitaran del Departament d’Interior, mitjançant escrit que reuneixi els requisits previstos en la vigent normativa sobre procediment administratiu. Haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

 1. a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport de la persona sol·licitant, si és persona física, o de les persones sòcies i membres de l’òrgan d’administració i persones apoderades.
 2. b) Si es tracta de persones jurídiques, còpia o testimoni de l’escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre mercantil, en la qual constaran les dades referents al capital social i la seva distribució entre les persones fundadores i còpia dels estatuts.
 3. c) Memòria explicativa dels mitjans humans, tècnics i financers, amb els seus corresponents intermediaris, experiència professional amb què compten les persones interessades, amb expressió i acreditació documental del domicili de l’empresa i dels locals de què disposi per al desenvolupament de l’activitat.

31.2.- Si es tracta d’una societat que encara no ha estat constituïda, es podrà emetre un informe favorable a la inscripció, i diferir la inscripció al moment posterior a la presentació dels documents.

31.3.- La Direcció General del Joc i d’Espectacles o el servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent podran requerir l’acreditació fefaent de qualsevol declaració de les persones interessades.

 

Article 32. Fiances.

32.1.- D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, per tal de ser incloses en el Registre, les empreses han de constituir una fiança d’acord amb les quanties següents:

Fabricants, importadors i comercialitzadors o distribuïdors de màquines tipus B o C: 60.000 euros.

Empreses operadores de màquines tipus B: 60.000 euros.

Empreses de salons de joc o tipus B: 60.000 euros.

Empreses de serveis tècnics de màquines tipus B o C: 30.000 euros.

32.2.- Les empreses titulars o de serveis de sales de bingo, i també els casinos, quan tinguin constituïdes les fiances exigides per la seva reglamentació específica, no hauran de constituir les previstes en aquest article, però sí les fiances d’explotació previstes en l’article 36.

32.3.- Les fiances es constituiran en la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, complint els requisits previstos en el seu Reglament, a disposició de l’autoritat competent, i quedaran afectes a les responsabilitats econòmiques en què les empreses puguin incórrer en raó del que preveu aquest Reglament, d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc. L’Administració tindrà preferència pel seu import sobre qualsevol altre creditor.

32.4.- Les fiances hauran de ser mantingudes en la seva totalitat mentre subsisteixin les circumstàncies que en varen motivar la constitució.

Si es produeix la disminució de la quantia o l’extinció o cancel·lació de la garantia d’acord amb la normativa específica, l’empresa inscrita haurà de reposar-la o completar-la en el termini màxim de dos mesos. L’incompliment d’aquesta obligació en el termini establert donarà lloc a la suspensió dels efectes de la inscripció de l’empresa en el Registre i a la incoació d’un expedient de cancel·lació d’aquesta.

La suspensió es mantindrà fins que hagi estat reposada o completada la fiança o fins que hagi estat resolt l’expedient de cancel·lació, amb l’audiència prèvia de l’interessat.

32.5.- Les fiances es podran cancel·lar quan desapareguin les causes de la seva constitució, sempre que no hi hagi responsabilitats pendents.

Per a la recuperació de les fiances constituïdes, se sol·licitarà informació dels òrgans administratius competents sobre l’existència de responsabilitats pendents i s’ordenarà la publicació de l’inici de l’expedient de cancel·lació en el DOGC perquè en el termini d’un mes les possibles persones interessades puguin exercir els seus drets que puguin afectar a la fiança que es pretén recuperar.

Transcorregut aquest termini, es procedirà a la devolució, amb la liquidació prèvia de les responsabilitats pendents si n’hi ha.

32.6.- La publicació i el transcurs del termini assenyalat no seran necessaris en el cas de substitució de fiances, sempre que es comprovi la no-existència d’obligacions pendents o, si n’hi ha, siguin satisfetes.

32.7.- Les diferents inscripcions previstes i la constitució de les fiances exigides en aquest article, empararan la realització de les activitats següents:

 1. a) La inscripció com a fabricant o importador en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar de la Direcció General del Joc i d’Espectacles habilitarà per a la distribució o comercialització i per a la prestació de serveis tècnics de les màquines fabricades o importades per l’empresa inscrita dins l’àmbit territorial de Catalunya. En el cas de fabricants no inscrits en el Registre de la Direcció General del Joc i d’Espectacles, serà d’aplicació la previsió de l’article 35.2 d’aquest Reglament.
 2. b) La inscripció com a empresa comercialitzadora o distribuïdora en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar, habilitarà per a la prestació del servei tècnic de les màquines comercialitzades o distribuïdes per l’empresa inscrita.
 3. c) La inscripció en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar com a empresa operadora, empresa de saló recreatiu o de joc, empresa titular o de serveis de sales de bingo o casino, habilitarà per a la prestació dels serveis tècnics de les màquines donades d’alta a nom de l’empresa inscrita.

 

Article 33. Tramitació i resolució de la inscripció.

33.1.- Presentada la sol·licitud amb la documentació exigida, la Direcció General del Joc i d’Espectacles o el servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent, fetes les comprovacions prèvies que consideri necessàries, emetrà informe favorable a la inscripció o la denegarà mitjançant resolució motivada.

33.2.- L’informe favorable es notificarà a la persona sol·licitant, que haurà de presentar, en el termini de sis mesos, els documents següents:

 1. a) Justificants de trobar-se en situació d’alta, l’empresa i els seus treballadors, si s’escau, en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 2. b) Justificant d’haver constituït la fiança en la quantia corresponent.
 3. c) Justificant de la inscripció en el Registre mercantil, en el cas de persones jurídiques.

33.3.- La no-presentació d’aquesta documentació en el termini abans assenyalat, donarà lloc a l’arxivament de l’expedient, llevat que motivadament se sol·liciti l’ampliació del termini, que podrà ser concedida per un període igual.

33.4.- Presentada la documentació dins el termini assenyalat o de la seva pròrroga, es procedirà a la inscripció de l’empresa atorgant-li un número de registre.

 

Article 34. Cancel·lació d’inscripcions.

Les inscripcions en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar només es podran cancel·lar a petició de les persones titulars o per l’Administració, mitjançant resolució motivada, adoptada d’acord amb el procediment corresponent, per alguna de les causes següents:

 1. a) Comprovació de falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
 2. b) Desaparició o pèrdua de qualsevol de les circumstàncies o requisits exigits.
 3. c) Incompliment del manteniment de les fiances en la quantia exigida, o extinció o cancel·lació d’aquestes d’acord amb llur normativa específica.
 4. d) No exercir l’activitat per un període superior a un any.

 

Secció 2. Fabricació, distribució, importació i exportació.

 

Article 35. Fabricació i distribució.

35.1.- La fabricació i comercialització o distribució de màquines recreatives i d’atzar i dels seus components principals es regirà per les disposicions contingudes en aquest Reglament.

Pel que fa a la importació, cal atenir-se al que disposa la normativa general sobre comerç exterior, sens perjudici que les empreses importadores hagin d’estar inscrites en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar i que els models de màquines importats hagin de ser homologats i inscrits en el Registre de models de màquines recreatives i d’atzar.

35.2.- Les empreses fabricants o importadores que no desenvolupin la seva activitat a Catalunya no estaran obligades a ser inscrites en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar. En cas que no estiguin inscrites, per tal que les màquines per elles fabricades o importades, puguin ser instal·lades i explotades a Catalunya, hauran d’actuar a través d’un responsable de la posada en el mercat de cada model, que ofereixi les garanties previstes per aquest Reglament mitjançant la constitució de fiança en la quantia prevista en l’article 32.1.

35.3.- Les transmissions de màquines recreatives i d’atzar corresponents a models homologats i inscrits únicament podrà fer-se entre empreses inscrites en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar, mitjançant qualsevol forma jurídica admesa per la legislació civil o mercantil, sigui directament o a través d’empreses d’arrendament financer.

35.4.- Únicament es podran fer transmissions de màquines recreatives i d’atzar per a la seva explotació a empreses operadores, empreses de salons recreatius o de joc, empreses titulars o de serveis de sales de bingo o a casinos.

També s’admetran transmissions de màquines usades a empreses fabricants, distribuïdores o comercialitzadores inscrites per tal que al seu torn les transmetin, fent-se càrrec de la possessió de la màquina i de la seva documentació mentre no es dugui a terme la següent transmissió.

 

35.5.- També es podrà autoritzar a les empreses fabricants o importadores i a comercialitzadores o distribuïdores perquè admetin transmissions o dipòsits de màquines en situació de baixa per tal de procedir al seu desballestament o destrucció o a la seva exportació o trasllat fora de Catalunya.

El dipòsit s’acreditarà mitjançant certificació emesa per l’empresa explotadora, o una de les previstes en el paràgraf anterior degudament autoritzada, l’exportació per l’organisme competent un cop realitzada i les operacions de desballestament o destrucció mitjançant acta notarial o del servei d’inspecció.

35.6.- El dipòsit s’admetrà per un període no superior a dos anys, transcorregut el qual la màquina haurà de ser necessàriament desballestada.

35.7.- El desballestament de les màquines consistirà en la destrucció, com a mínim, dels elements identificatius de la màquina que en varen possibilitar l’explotació, és a dir, aquells que d’acord amb el que disposa l’article 21.1 porten incorporades les marques de fàbrica.

Les operacions de desballestament o destrucció, així com la reutilització de components de màquines usades estaran subjectes a inspecció.

35.8.- Les empreses fabricants o importadores, comercialitzadores o distribuïdores i explotadores hauran de portar un registre de les operacions descrites en aquest article.

 

Capítol II. Autoritzacions i condicions de l’explotació.

 

Secció 1. Fiances d’explotació.

 

Article 36. Empreses operadores: fiances.

36.1.- Per tal d’explotar vàlidament màquines degudament autoritzades i en locals autoritzats, les empreses explotadores de màquines, inscrites en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar, hauran de constituir fiances addicionals, en funció del nombre de màquines de les que siguin titulars, d’acord amb les quanties següents:

Fins a 25 màquines: 15.000 euros.

Fins a 50 màquines: 30.000 euros.

Fins a 75 màquines: 45.000 euros.

Fins a 100 màquines: 60.000 euros.

A partir de 100 màquines: 6.000 euros més per cada 25 màquines o fracció.

36.2.- [No vigent].

36.3.- El règim d’aquestes fiances serà l’establert a l’article 32 d’aquest Reglament.

36.4.- Les empreses titulars o de serveis de sales de bingo, els casinos, les empreses de salons recreatius i les de salons de joc podran explotar les màquines instal·lades en els establiments dels que siguin titulars o en els que gestionin el joc, un cop inscrites en les corresponents seccions del Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar, i amb la constitució prèvia de les fiances addicionals d’explotació que estableix aquest article.

 

Secció 2. Autorització d’emplaçament.

 

Article 37. Autorització d’emplaçament.

37.1.- Per a la instal·lació i l’explotació d’una màquina autoritzada i correctament documentada en un local que disposi d’autorització d’instal·lació, es requerirà la formalització de la corresponent autorització d’emplaçament que serà sol·licitada i lliurada en model normalitzat i numerada i diligenciada per la Direcció General del Joc i d’Espectacles o el servei territorial del Joc i d’Espectacles que correspongui.

La sol·licitud haurà de ser subscrita per l’empresa titular de la màquina i per la persona titular de l’autorització d’instal·lació del local, amb reconeixement de la signatura d’aquesta última. El reconeixement de signatura no serà necessari en cas que coincideixin ambdós titulars.

37.2.- L’autorització d’emplaçament diligenciada empararà la instal·lació d’una màquina de l’empresa explotadora i en el local que constin en l’autorització mateixa i per un període de cinc anys.

En els salons recreatius i de joc, sales de bingo i casinos, en cas de coincidència entre titular de la màquina i de l’establiment, es podran autoritzar emplaçaments pel termini que se sol·liciti.

37.3.- Mentre l’autorització d’emplaçament sigui vigent es podrà substituir la màquina conservant la mateixa autorització d’emplaçament.

Els canvis o trasllats de màquines s’entendran autoritzats per la presentació prèvia de les comunicacions d’emplaçament en els registres de la Direcció General del Joc i d’Espectacles o del servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent, sempre que el trasllat que es pretengui realitzar reuneixi els requisits i condicions reglamentàriament establerts.

Aquestes comunicacions d’emplaçament es formalitzaran en model normalitzat, en el que hauran de constar les dades identificatives de l’empresa titular de la màquina, les de la màquina mateixa, les de l’establiment i les de la persona titular i el número d’autorització d’emplaçament, i haurà de ser subscrit per l’empresa operadora.

El trasllat i la instal·lació de la màquina haurà de produir-se obligatòriament dins les 48 hores següents a la presentació de la comunicació.

La realització de trasllats no emparats per autoritzacions d’emplaçament vigents, o sense la presentació prèvia de la corresponent comunicació d’emplaçament constituirà explotació de la màquina sense disposar de les autoritzacions o documents exigits per la reglamentació vigent i, en conseqüència, sancionada com a falta molt greu tipificada en l’article 3.a) de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

37.4.- El transcurs dels cinc anys des de la seva formalització requerirà la formalització d’una nova autorització d’emplaçament.

37.5.- En cas de canvi de titularitat de l’establiment, cal atenir-se al que disposa l’apartat 2 de l’article 40.

37.6.- Els trasllats de màquines a magatzem es posaran en coneixement de l’Administració mitjançant comunicació d’emplaçament.

 

Article 38. Sol·licitud.

38.1.- L’empresa operadora, o les altres previstes en l’article 36.4, sol·licitarà del servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent l’autorització per a la instal·lació de la màquina en un establiment determinat, mitjançant l’imprès normalitzat de l’autorització d’emplaçament, subscrit per l’empresa i per la persona titular de l’establiment, amb la signatura d’aquesta última reconeguda.

Únicament serà necessària una signatura en el cas que les condicions d’empresa i de la persona titular de l’establiment coincideixin en una mateixa persona física o jurídica.

38.2.- En aquest document es faran constar les dades següents:

 1. a) Identificació de l’empresa titular de la màquina.
 2. b) Denominació i domicili de l’establiment, i número d’autorització d’instal·lació.
 3. c) Nom o raó social i número d’identificació fiscal de la persona titular de l’establiment.
 4. d) Model i tipus de la primera màquina, sèrie i número de fabricació, i número de permís d’explotació.

38.3.- L’autorització d’emplaçament, un cop diligenciada empararà la instal·lació de la màquina o de les que la substitueixin, sempre que hagi estat presentada la corresponent comunicació d’emplaçament, d’acord amb el que preveu i pel termini establert en l’article 37.

 

Article 39. Extinció de l’autorització d’emplaçament.

L’autorització d’emplaçament s’extingirà en els casos següents:

 

 1. a) Per mutu acord entre l’empresa i la persona titular de l’establiment.
 2. b) Per sentència ferma que declari l’extinció.
 3. c) Per l’extinció de l’autorització d’instal·lació de l’establiment, llevat del cas de canvi de titularitat i subrogació previst en l’article 40.2 d’aquest Reglament i per cancel·lació de la inscripció de l’empresa
 4. d) Per resolució motivada de la persona titular de la Direcció General del Joc i d’Espectacles en el cas que es comprovi l’existència d’inexactituds essencials en alguna de les dades expressades en la sol·licitud o en els documents aportats amb aquesta.

 

Secció 3. Trasllats i transmissions.

 

Article 40. Trasllats de màquines i canvis de titularitat d’establiments.

40.1.- D’acord amb el que disposa l’article 37, si l’empresa titular de la màquina pretén traslladar-la a un local, haurà de formalitzar una autorització d’emplaçament, llevat que es tracti d’una substitució emparada per una autorització d’emplaçament vigent, cas en el qual el trasllat s’entendrà autoritzat en els termes de l’article 37.3.

Si es tracta d’una nova autorització d’emplaçament, la màquina no podrà ser instal·lada en el local fins que l’autorització no hagi estat diligenciada pel servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent i lliurada a l’empresa.

40.2.- [No vigent]

 

Article 41. Transmissions de màquines.

41.1.- La transmissió de la titularitat de màquines recreatives i d’atzar amb permís d’explotació vigent i a l’efecte de la seva explotació, només pot fer-se entre empreses inscrites en el Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar com a operadores, empreses titulars o de serveis de sales de bingo, casinos i empreses de salons de joc.

41.2.- També es podrà autoritzar la transmissió a empreses fabricants o importadores, comercialitzadores o distribuïdores que vulguin revendre-les de conformitat amb el que preveu l’article 35 d’aquest Reglament.

41.3.- La sol·licitud de transmissió es presentarà davant el servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent mitjançant escrit que reuneixi els requisits previstos en la vigent normativa sobre procediment administratiu, aportant-hi el títol de transmissió i l’original del permís d’explotació.

41.4.- L’autorització de la transmissió, un cop comprovada la correcció de la situació fiscal de la màquina, es diligenciarà en el permís d’explotació de la màquina, fent-hi constar les dades referents a la nova empresa titular i la data de la transmissió.

 

Secció 4. Documentació acreditativa de l’explotació.

 

Article 42. Documentació en poder de l’empresa explotadora.

L’empresa operadora, de saló de joc, titular o de serveis de sales de bingo o casino ha de tenir en el seu domicili o seu social, per poder ser exhibida en qualsevol moment a petició dels agents de l’autoritat:

 1. a) Còpia dels permisos d’explotació vigents.
 2. b) Còpia de les autoritzacions d’emplaçament i de les comunicacions d’emplaçament de màquines.
 3. c) Documentació que acrediti el pagament de la taxa de joc corresponent a totes les màquines de les que sigui titular.
 4. d) Títol acreditatiu de la inscripció en el Registre d’empreses.
 5. e) Llibre o fulls d’inspecció o incidències, en model normalitzat, en què han de constar totes les entrades i sortides de màquines del magatzem.

 

Article 43. Documentació a conservar en el local.

43.1.- En qualsevol moment s’hauran de trobar en el local on estiguin les màquines en explotació:

 1. a) Autorització d’instal·lació per a bars, bars restaurant, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i local de pública concurrència on s’exerceix la prostitució i autorització de funcionament en el cas de salons o sales de bingo, que s’hauran de situar en lloc visible i accessible del local.
 2. b) Autorització d’emplaçament.
 3. c) [No vigent].
 4. d) [No vigent].

 

43.2.- Els casinos de joc restaran obligats a portar per cada màquina instal·lada un llibre, diligenciat per la Direcció General del Joc i d’Espectacles, en el qual s’especificaran totes les dades reflectides en la marca de fàbrica per anar indicant setmanalment les xifres dels comptadors, les observacions i incidències que escaiguin, llevat que disposin d’un sistema informàtic central autoritzat que estableix l’article 12.3 d’aquest Reglament.

43.3.- [No vigent].

 

Article 44. Documentació incorporada a la màquina.

44.1.- Totes les màquines a què es refereix aquest Reglament que es trobin instal·lades hauran de portar necessàriament incorporades i de forma visible des de l’exterior:

 1. a) Les marques de fàbrica.
 2. b) El permís d’explotació, degudament protegit del deteriorament.
 3. c) La comunicació d’emplaçament presentada davant el servei territorial del Joc i d’Espectacles corresponent.
 4. d) [No vigent].

44.2.- Totes les màquines instal·lades hauran d’incorporar en la seva part frontal un indicador o placa adherit en el qual constin les dades de l’empresa operadora que l’explota, número d’inscripció en el Registre, domicili social i telèfon.

 

Secció 5. Concepte i condicions de l’explotació.

 

Article 45. Conceptes d’instal·lació i d’explotació.

45.1.- A efectes d’aquest Reglament, s’entendrà per instal·lació la col·locació d’una màquina recreativa o d’atzar en un establiment encara que no es trobi en condicions per a la seva legal explotació.

45.2.- Als mateixos efectes s’entendrà per explotació la disposició d’una màquina en condicions de ser utilitzada.

 

Article 46. Condicions de seguretat i avaries.

46.1.- Les empreses operadores i les persones titulars dels locals resten obligades a mantenir-les en tot moment en perfectes condicions de seguretat i funcionament.

46.2.- Desconnectada una màquina per incorrecte funcionament, no hi haurà obligació de retornar a la persona jugadora les monedes introduïdes posteriorment, sempre que la situació hagi estat advertida en la forma que preveu l’apartat següent.

46.3.- Les avaries s’hauran d’advertir mitjançant informació visible a la màquina.

46.4.- Si per fallida mecànica, la màquina no abonés el premi vàlidament obtingut, s’haurà d’abonar a la persona jugadora el premi en metàl·lic o la diferència per completar-lo.

46.5.- [No vigent].

 

Article 47. Prohibicions d’utilització de màquines.

47.1.- A les persones operadores de les màquines, a la persona titular de l’establiment i al personal vinculat al local els queda prohibit:

 1. a) Usar les màquines del tipus B i C en qualitat de persones jugadores.
 2. b) Concedir crèdits o diners a compte a les persones jugadores.
 3. c) Concedir bonificacions o partides gratuïtes a la persona usuària.

47.2.- Les persones titulars dels establiments o els seus responsables podran impedir l’ús o accés a aquelles persones que maltractin les màquines en el seu maneig.

47.3.- Igualment, ha de constar, en lloc visible, en els llocs on es trobin instal·lades màquines del tipus B un rètol normalitzat en què s’indiqui la prohibició de l’ús d’aquestes màquines a les persones menors d’edat.

47.4.- La persona titular de l’establiment serà responsable del compliment del que disposa l’apartat anterior.

 

Article 48. Règim sancionador.

L’incompliment del que disposa aquest Reglament se sancionarà d’acord amb la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

 

Disposicions addicionals

 

Primera. Procediment sancionador.

Als efectes del règim sancionador que preveu l’article 48, el procediment sancionador es regirà pel que preveu la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, amb les corresponents modificacions, d’acord amb el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

 

Segona. Reconeixement mutu.

Les màquines legalment comercialitzades en un Estat membre de la Unió Europea i les originàries i legalment comercialitzades en estats pertanyents a l’espai econòmic europeu i a Turquia, seran homologades i inscrites en el Registre de models de màquines recreatives i d’atzar, a través del procediment descrit en aquest Reglament, sempre que s’hagin realitzat les proves o assaigs previs que determinen les característiques tècniques i de funcionament, requerits en aquest Reglament, amb nivells de precisió, seguretat, adequació i idoneïtat equivalents. En aquells casos en què no resulti acreditat el compliment d’especificacions tècniques equivalents a les previstes en aquest Reglament, aquests assaigs podran ser complementats amb certificacions d’assaigs puntuals limitats a aquells extrems no comprovats.

Així mateix es podran convalidar les homologacions de màquines recreatives i d’atzar concedides per les autoritats competents d’altres estats membres de la Unió Europea i de l’espai econòmic europeu i a Turquia, sempre que es comprovi que les reglamentacions a l’empara de les quals hagin estat concedides, garanteixin un nivell equivalent de protecció dels interessos legítims perseguits per aquest Reglament i que s’han dut a terme assaigs previs a l’homologació amb nivells de precisió, seguretat, adequació i idoneïtat equivalents als requerits per aquesta norma.

 

Tercera. Reconeixement recíproc de la validesa de les autoritzacions.

En els supòsits d’atorgament de validesa recíproca a les homologacions i inscripcions en els registres previstes en aquest Reglament, la persona titular del Departament d’Interior podrà formalitzar acords amb òrgans d’altres administracions competents en la matèria, que comportaran la validesa de totes les actuacions administratives que integren les resolucions d’homologació i inscripció, com també el reconeixement dels seus efectes en els respectius àmbits territorials de competència.

 

Quarta. Models normalitzats d’impresos d’autorització d’emplaçament.

Els impresos de les autoritzacions d’emplaçament de màquines recreatives i d’atzar hauran d’haver estat adquirits, com a màxim, dos mesos abans de la seva presentació en les dependències de la Direcció General del Joc i d’Espectacles o dels serveis territorials del joc i d’espectacles.

A aquests efectes, els impresos se segellaran i dataran en el moment de la seva adquisició.

 

Cinquena. Modificació de models inscrits.

Les persones responsables de models de màquines recreatives i d’atzar inscrits en el Registre de models de màquines recreatives i d’atzar de la Direcció General del Joc i d’Espectacles podran modificar aquests adaptant-los als requisits o incorporar-los algun dels dispositius opcionals prevists en aquest Reglament.

A aquests efectes hauran de sol·licitar de la Direcció General del Joc i d’Espectacles l’autorització de la modificació.

 

Sisena. Fiances.

Les fiances constituïdes per les empreses de màquines recreatives i d’atzar a l’empara dels articles 32 i 37 del Reglament aprovat pel Decret 28/1997, de 21 de gener, s’entendran referides als articles 32 i 36 d’aquest Reglament.

Setena. Emissió de permisos d’explotació de màquines tipus B per a determinats establiments.

L’emissió de permisos d’explotació de màquines tipus B en què puguin intervenir dues persones jugadores per a instal·lar-les en establiments dedicats a l’activitat de bar, bar restaurant, bar musical, sala de ball, sala de festes amb espectacle i local de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, requereix la baixa definitiva de dos permisos d’explotació de màquines tipus B d’una sola persona jugadora de les instal·lades en els esmentats establiments.

 

Vuitena. Tramitació electrònica de procediments.

Els procediments administratius regulats en aquest Reglament s’han de tramitar obligatòriament per mitjans electrònics quan així s’estableixi per Ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joc, d’acord amb el que disposa el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.

Disposicions transitòries

 

Primera. Sol·licituds en tràmit.

Totes les sol·licituds que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament es trobin en tràmit s’hi hauran d’ajustar i complir els requisits i les exigències que s’hi preveuen.

 

Segona. Màquines de tipus B especials per a sales de joc.

Les màquines corresponents a models de tipus B especials per a sales de joc homologades a l’empara del Reglament aprovat pel Decret 28/1997, de 21 de gener, podran continuar en explotació pel període de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament. A partir d’aquesta data es cancel·laran les inscripcions dels models i els permisos d’explotació de les màquines corresponents a aquests quedaran extingits.

 

RELACIONATS