Al·legacions Proj Decret Planificació

14 de julio de 2022

GENERALITAT DE CATALUNYA
Direcció General de Tributs i Joc
Att. Sra. Natàlia Caba i Serra
Carrer del Foc, 57  6a planta
08038 Barcelona

 

A LA DIRECTORA GENERAL

 

JOAN DEVESA I FLORENSA, president de l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’OPERADORES RECREATIVES DEL JOC (ACORDJOC), tal i com tinc acreditat en aquestes dependències, com millor en Dret procedeixi comparec i DIC:

Que havent conegut  el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons de joc, (“Projecte de decret”), ACORDJOC considera que la recuperació econòmica de les empreses operadores de joc a Catalunya està sent lenta, progressiva i asimètrica, en relació amb els nivells de facturació de 2019.

L’actual situació econòmica generada a partir del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, està generant un grau d’incertesa molt elevat en els mercats la qual cosa s’aprecia per les dades sobre la inflació la qual assenyalen que la taxa mitjana anual de l’IPC serà del 8,9% per a enguany i, en resposta als forts increments de la inflació, el Banc Central Europeu (BCO) ja ha anunciat pujades del tipus d’interès com a mesura per a reduir-la, assumint que, una de les principals conseqüències, podria ser l’alentiment econòmic.

En general, si les taxes d’interessos són altes, la inversió disminueix, es destrueix ocupació i cau el consum. En conseqüència, la rendibilitat de la inversió subjacent realitzada per les empreses operadores es veurà distorsionada i fins i tot podria generar pèrdues que s’acumularien a les ja generades durant el període de la crisi sanitària de la Covid-19, tornant a generar forts desequilibris que exigiran mesures per al restabliment de la funció empresarial i, d’altra banda, la disminució del consum podria generar el cessament d’establiments d’hostaleria i, en conseqüència, la retirada física i documental de les màquines recreatives instal·lades generant, a les empreses operadores, un cost fiscal, sobre determinats actius temporalment no productius.

Enfront d’aquesta hipòtesi, és molt important que aquesta administració, consideri mantenir vigents, les actuals mesures per al dimensionament de l’oferta, ja que permetria a les empreses operadores poder redimensionar la seva oferta d’acord amb els problemes estructurals que poguessin sobrevenir a conseqüència de les evolució econòmica i, assegurar, d’aquesta manera, que les empreses operadoras, podran preservar el seu patrimoni, en un context econòmic desfavorable, i planificar, quantes accions considerin necessàries per a l’estabilització i restabliment de la seva activitat.

Per aquests motius, ACORDJOC sol·licita que es consideri i s’aprovi la següent

 

A L · L E G A C I Ó

 

PRIMERA.- Referent a l’article 2 del Projecte de decret, que modifica l’apartat 7 de l’article 22 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines
recreatives i d’atzar

Pels motius exposats abans, sol.licitem l’anul·lació d’aquest article i que es quedi com la versió vigent del Decret 23/2005, de 22 de febrer.

Per tot l’exposat,

A V.I. S O L · L I C I T O: Que tingui per presentat aquest escrit d’al·legacions, l’admeti i, en conseqüència, es modifiqui el Projecte de decret en el sentit:

  • d’anular l’article 2.

 

Barcelona, a 14 de juliol de 2022

Joan Devesa i Florensa

President d’ACORDJOC

RELACIONADOS