Circular 06/24 Assumpte: Text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits

Benvolgut associat/da,

A títol merament informatiu us comuniquem que al DOGC de dijous 14 de març, s’ha publicat el DECRET LEGISLATIU 1/2024, de 12 de març, pel qual s’aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits, entre els quals es troben els Tributs sobre el joc.

El text inclou el recull sense modificacions de la normativa ja vigent en matèria de Tributació del joc a Catalunya, tipus de gravamen, imports i obligacions formals.

Els Títols V i VIII del Decret són els que fan referència a la Tributació del joc, i la Disposició transitòria quarta fa referència a l’obligació de subministrament de dades relatives a les màquines recreatives i d’atzar durant els exercicis del 2022 i del 2023, per al disseny de la política fiscal en matèria de joc.

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera