Proposta d’al.legacions a l’Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2022

16 de setembre de 2022

Article 35.1

  1. A efectes del disseny de la política fiscal en matèria de joc, durant els exercicis 2022 i 2023 els operadors de màquines recreatives i d’atzar han de trametre a la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya amb periodicitat trimestral la informació següent relativa a cadascuna de les màquines de les que siguin titulars:
  2. Dades identificatives de la màquina: número de permís d’explotació, codi postal d’emplaçament i, si escau, indicació de la situació de suspensió

Si la màquina ha canviat d’emplaçament durant el trimestre natural, cal indicar la data d’efectes del nou emplaçament i el codi postal tant de l’emplaçament inicial com del posterior.

Si la màquina ha estat substituïda per una altra màquina de les mateixes característiques durant el trimestre natural, en aplicació de l’article 9 del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, indicar el número de permís d’explotació tant de la màquina que es dóna de baixa com de la màquina que la substitueix.

  1. Dades relatives a l’activitat del joc: nombre de partides jugades, import de les quantitats jugades i import dels premis concedits. Aquestes dades han de ser les que figurin en el comptador de la màquina referides al trimestre natural objecte d’informació.

Esmenes proposades:

  1. Supressió de l’article 35.1: L’administració ja disposa de mitjans a partir dels quals disposar d’aquesta informació, ja siguin registres públics o d’altres administracions públiques o mecanismes de lectura de comptadors per part del personal de l’Administració.

Per tant, les empreses tenen dret a no presentar dades de les quals l’Administració ja disposa o pot disposar per mitjans propis.

L’article 12 del Reglament de màquines diu: “Les màquines tipus B i C hauran d’incorporar comptadors que compleixin els requisits següents: a) Hauran de possibilitar la seva lectura independent per l’Administració.

D’altra banda, s’hi afegeix la dificultat tècnica de moltes empreses per facilitar la informació, ja que moltes d’elles no disposen dels mitjans adequats per facilitar les dades que es sol.liciten.

  1. Modificació de l’article 35.1: En cas que el regulador no consideri la supressió del citat article, es sol.licita la modificació del mateix en el sentit de suprimir de l’apartat A) l’aportació de les dades identificatives de les màquines, ja que són dades de les que ja disposa l’Administració per altres mitjans.

Si la proposta de modificació anterior de l’article tampoc és considerada pel regulador, sol.licitem, al menys, la supressió de la sol.licitut del número del permís d’explotació de la màquina de l’apartat A), ja que aquesta dada pot vincular les dades identificatives de la màquina amb les dades relatives a l’activitat de joc, consolidant així part del fons de comerç de les empreses operadores, informació que en cap cas es considera rellevant per l’estudi de la reforma del règim de tributació del joc.

RELACIONATS