Proposta d’al.legacions a l’Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2022

4 de novembre de 2021

Article 35.1

A efectes del disseny de la política fiscal en matèria de joc, durant els exercicis 2022 i 2023 els operadors de màquines recreatives i d’atzar han de trametre a la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya amb periodicitat trimestral la informació següent relativa a cadascuna de les màquines de les que siguin titulars:

RELACIONATS