Reglament de salons de joc

23 de juliol de 2015

Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc.

Versió actualizada al Decret 33/2012, de 27 de març.

Versió actualitzada a la STSJ 355/2012, 4 de juny de 2012, en la qual s’anul·en els articles 3.3, 3.4, 21.1.b) del Reglament.

Versió actualitzada al Decret 163/2015, de 21 de juliol, de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març, i 397/2011, d’11 d’octubre, pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc.

Versió actualizada al Decret 89/2019, de 30 d’abril.

Text complet consolidat

RELACIONATS