Circular 01/24. Assumpte: Dictamen CTESC sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 2024

Benvolgut associat/da,

Li informem que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, ha aprovat el dictamen 19/2023 previ a la tramitació de l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 2024.

Les consideracions proposades des d’ACORDJOC sobre la modificació de la Llei 15/1984, de 20 de març del joc, donant suport a les d’altres associacions, han quedat recollides al vot particular que va emetre Pimec.

A continuació us transcribim el text proposat inicialment i les modificacions incloses al vot particular.

 

“Article 6 bis. Circumstàncies inhabilitants per exercir l’activitat de joc a Catalunya

1. No poden ser titulars d’autoritzacions per a l’exercici d’activitats de joc i apostes objecte d’aquesta Llei les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) (…)
b) (…)

c) Haver estat sancionada, en els darrers quatre anys, mitjançant resolució administrativa ferma per infraccions tributàries de conformitat amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, o amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 • c) Haver estat sancionada, en els darrers quatre anys, mitjançant resolució administrativa ferma per dues o més infraccions tributàries molt greus per tributs sobre el joc i apostes de conformitat amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, o amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d)Haver estat sancionada mitjançant resolució definitiva, en els darrers quatre anys, per infraccions molt greus recollides en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 • d) Haver estat sancionada mitjançant resolució definitiva, en els darrers quatre anys, per dues o més infraccions molt greus recollides en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

e)Haver estat sancionada mitjançant resolució administrativa ferma per dues o més infraccions molt greus, en els darrers quatre anys, per incompliment de la normativa de joc de Catalunya, de l’Estat o d’altres comunitats autònomes

 • e) Haver estat sancionada mitjançant resolució administrativa ferma per dues o més infraccions molt greus, en els darrers quatre anys, per incompliment de la normativa de joc de Catalunya.
 • La circumstància inhabilitant descrita en aquest apartat només es aplicable quan la sanció imposada en cada cas, de manera conjunta o alternativa, sigui la suspensió de l’autorització concedida, el tancament del local o la inhabilitació d’aquest per activitats de joc, per un período màxim de cinc anys, i/o multa que superi la meitat de l’import màxim previst per a les infraccions molt greus.

f) Les persones concursades que es troben en fase de liquidació del concurs o sobre les quals hagués recaigut declaració

 • f) Les persones concursades que es troben en fase de liquidació del concurs.

g (…)

 

2. La inhabilitació per exercir les activitats de joc i apostes a Catalunya afecta, així mateix, les societats en les quals els seus socis o partícips, administradors, directors, gerents o els qui realitzin tals funcions, es trobin incursos en algun dels supòsits indicats a l’apartat 1.

 • 2. La inhabilitació per exercir les activitats de joc i apostes a Catalunya afecta, així mateix, les societats en les quals els seus socis o partícips, administradors, directors, gerents o els qui realitzin tals funcions, es trobin incursos en algun dels supòsits indicats a l’apartat 1 per actuacions realitzades en nom de les esmentades persones jurídiques.

3 (…)

4. La concurrència sobrevinguda d’alguna de les circumstàncies descrites a l’apartat 1 en persones jurídiques inscrites en qualsevol de les tres seccions del Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar comporta la inhabilitació automàtica per exercir les activitats de joc i apostes a Catalunya, la cancel·lació de la inscripció registral i la revocació automàtica de les autoritzacions atorgades a aquest efecte. En el supòsit de l’apartat 2, la inhabilitació a l’empresa  només serà efectiva quan les persones físiques afectades per la circumstància d’inhabilitació no abandonin el càrrec en l’empresa

 • 4. La concurrència sobrevinguda d’alguna de les circumstàncies descrites a l’apartat 1, a excepció de les previstes a les lletres c) i d), en persones jurídiques inscrites en qualsevol de les tres seccions del  Registre d’empreses de màquines recreatives i d’atzar comporta la inhabilitació automàtica per exercir les activitats de joc i apostes a Catalunya, la cancel·lació de la inscripció registral i la revocació automàtica de les autoritzacions atorgades a aquest efecte. En el supòsit de l’apartat 2, la inhabilitació a l’empresa  només serà efectiva quan les persones físiques afectades per la circumstància d’inhabilitació no abandonin el càrrec en l’empresa.”

 

“Article 9. Prohibicions de participació i d’accés. Dret d’admissió

9.1 Es prohibeix la participació en els joc i apostes a:

a)

b)

c) Les persones accionistes, partícips d’empreses titulars de les autoritzacions per desenvolupar l’activitat de joc a Catalunya en virtut d’aquesta Llei.

 • c) Les persones accionistes, partícips d’empreses titulars de les autoritzacions als establiments de la seva titularitat per desenvolupar l’activitat de joc a Catalunya en virtut d’aquesta Llei.

d) Les persones accionistes, partícips o directives de les entitats esportives, àrbitres, o altres col·lectius que puguin determinar-se reglamentàriament, respecte d’esdeveniments o activitats esportives.

 • d) Les persones accionistes, partícips o directives de les entitats esportives, àrbitres, o altres col·lectius que puguin determinar-se reglamentàriament que tinguin una intervenció directa en el joc, respecte d’esdeveniments o activitats esportives.

“Article 11 

1.

2.

3. Es prohibeix la publicitat de l’activitat de joc, de les empreses i dels establiments de joc en l’exterior dels establiments de joc compreses en l’àmbit d’aquesta Llei, així com la publicitat estàtica del joc en la via pública o mitjans de transport, sempre que promogui, inciti o estimuli la pràctica de l’activitat del joc, que suggereixi que el joc pot solucionar problemes personals, econòmics o financers o de qualsevol altre índole, que empri un llenguatge o imatges no inclusives i sexistes, o que estiguin dirigides a captar l’interès de les persones menors d’edat.

Les empreses de joc compreses en l’àmbit d’aquesta Llei podran publicitar en els llocs indicats en el paràgraf anterior, el seu  nom comercial, direcció i horari, prèvia comunicació a l’òrgan competent en matèria de joc.

 • 3. Es prohibeix la publicitat de l’activitat de joc, de les empreses i dels establiments de joc en l’exterior dels establiments de joc compreses en l’àmbit d’aquesta Llei, així com la publicitat estàtica del joc en la via pública o mitjans de transport, sempre que promogui, inciti o estimuli la pràctica de l’activitat del joc, que suggereixi que el joc pot solucionar problemes personals, econòmics o financers o de qualsevol altre índole, que empri un llenguatge o imatges no inclusives i sexistes, o que estiguin dirigides a captar l’interès de les persones menors d’edat.
 • Les empreses de joc compreses en l’àmbit d’aquesta Llei podran publicitar en els llocs indicats en el paràgraf anterior, el seu  nom comercial, direcció i horari, així com les modalitats de joc que es comercialitzen i els serveis complementaris que, si escau, ofereixin, prèvia comunicació a l’òrgan competent en matèria de joc.

 

4.

5.

6.

7. La publicitat i el patrocini de la loteria reservada a la Generalitat de Catalunya es regeix per les disposicions específiques que contingui el reglament que reguli els aspectes generals d’aquest joc.»  

 • Eliminació de l’apartat 7

 

Per llegir el text complet del Dictamen del CTESC cliqueu AQUÍ

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera