Circular 08/24 Assumpte: Informació relativa a les autoritzacions d’instal·lació i autoritzacions d’emplaçament (II)

Benvolgut associat/da,

Com a continuació del que us informàvem en la Circular 7/24 del passat 27 de març, la DGTJ ens ha enviat una comunicació indicant com s’ha de procedir per a realitzar les consultes als Serveis Territorial de Joc sobre les autoritzacions d’instal.lació i els emplaçaments de màquines recreatives. A continuació us facilitem la informació rebuda:

 

Benvolguts/des,

Us informem que des de la Direcció General de Tributs i Joc hem traslladat als serveis territorials de Joc i Espectacles criteris jurídics elaborats per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Hisenda relatius al lliurament d’informació continguda en expedients d’autorització d’instal·lació i d’emplaçament de màquines recreatives tipus B, de conformitat amb la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el Decret 76/2020, d’1 d’agost, d’administració digital.

Per tal d’aclarir possibles dubtes que es puguin plantejar, us traslladem tot seguit una síntesi dels aspectes més rellevants d’aquests criteris:

 

a) Subjectes legitimats:

Els titulars dels establiments d’hostaleria (siguin els titulars de les autoritzacions d’instal·lació o les persones que acreditin la disponibilitat del local) que desconeixen l’existència o no d’autoritzacions d’instal·lació i/o d’emplaçament de màquines recreatives tipus B en els seus locals poden demanar com a persones interessades la informació corresponent a les autoritzacions esmentades als serveis territorials de Joc i Espectacles.

b) Canal i forma de presentació:

Atès que, d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 73.1 i 74 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital, els subjectes identificats a la lletra a) estan obligats a comunicar-se amb l’administració per via electrònica, han de demanar la informació per via electrònica, mitjançant petició genèrica, degudament subscrita electrònicament. Presentada la petició o formulari genèric, el sol·licitant rebrà un rebut amb la data i la hora en què s’ha presentat la documentació; aquesta data és la que es tindrà en compte com a data d’entrada al Registre general electrònic de l’Administració de la Generalitat.

La persona que tingui la disponibilitat del local ha d’acompanyar la sol·licitud amb documentació acreditativa d’aquesta circumstància –el contracte de lloguer de local o l’escriptura de propietat-.

En cas el cas que la sol·licitud d’informació no se signi electrònicament per part de les persones obligades, els serveis territorials efectuaran un requeriment d’esmena a l’interessat per tal que esmeni aquesta circumstància i signi electrònicament.  Si falta aportar informació, se li reclamarà. En qualsevol cas, l’Administració ha d’informar dels terminis de què disposa per contestar la sol·licitud d’informació (vegeu lletra d).

De manera transitòria  excepcional –fins al 31 de desembre de 2024 -, els subjectes legitimats podran sol·licitar la informació relativa a les autoritzacions d’instal·lació i emplaçaments de seu local de forma presencial, sempre que aportin la documentació necessària per acreditar la seva identitat i, si escau, disponibilitat del local.

c) Representació o apoderament:

La persona titular de l’autorització d’instal·lació així com la persona que tingui la disponibilitat del local poden sol·licitar la informació a què fa referència la lletra a) mitjançant un representant o apoderat, prèvia designació apud acta -designació de representant davant el registre electrònic de representació (anomenat Representa)-, o mitjançant l’atorgament d’un poder a favor d’una persona per actuar davant dels serveis territorials de joc en relació amb qualsevol actuació administrativa -poder tipus B- o en relació amb determinats tràmits (poder tipus C). En aquest cas, seria el representant qui hauria de sol·licitar la inscripció del poder de representació al registre electrònic, poder que li hauria donat prèviament el poderdant (titular de l’establiment d’hostaleria) mitjançant un document verificat per fedatari públic. Cal tenir en compte que correspon a l’Administració validar la representació i comprovar-ne el contingut. A aquest efecte, només s’admeten documents notarials o documents privats verificats per fedatari públic; per tant, no s’admeten documents escanejats ni fotocopiats. Si en el document notarial no figura el codi segur de verificació (CSV) s’ha de tenir en compte el següent:

      • Si és persona física i es presenta en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
      • Si es presenta en línia, ha de ser una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre.

El registre Representa, acredita les persones representants per relacionar-se amb l’Administració en nom dels poderdants sense haver de presentar per a cada nova gestió els documents que l’acrediten per fer-ho, ja que els empleats públics poden consultar les representacions inscrites en qualsevol moment.

d) Termini per contestar

El termini per contestar la sol·licitud d’informació és de tres mesos, d’acord amb l’article 21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.     

La comunicació s’efectuarà electrònicament mitjançant eNotum a l’adreça electrònica de la persona sol·licitant o del seu representant o apoderat.

 

 

Secretaria de la Direcció General de Tributs i Joc

 

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera